Teisinės paslaugos2022-10-03T13:57:50+00:00
Atstovavimas teismuose2017-02-22T08:45:41+00:00
 • Skolų išieškojimo ginčuose
 • Ginčuose su užsienio subjektais
 • Sutarčių pažeidimo ir nuostolių atlyginimo ginčuose
 • Nesąžiningos konkurencijos ginčuose
 • Prekių ženklų, autorių teisių ar teisių į domeną pažeidimų ginčuose
 • Nekilnojamojo turto santykių ir statybos defektų ginčuose
 • Įmonių valdymo ginčuose
 • Bankroto ginčuose
 • Darbo teisės ginčuose
 • Privatumo, garbės ir orumo pažeidimų ginčuose
 • Šeimos teisės ginčuose
 • Viešųjų pirkimų ginčuose
 • Transporto ir draudimo ginčuose
 • Ginčuose su valstybės institucijomis
 • Baudžiamosiose ir administracinėse bylose
IT & teisė2020-03-16T08:59:03+00:00
 • IT sutarčių rengimas
 • Programų licencijų rengimas
 • Licencijų atitikties analizė
 • Konsultavimas atviro kodo naudojimo klausimais
 • CLA (Contributor License Agreements) sutarčių rengimas
 • IT išradimų patentavimas
 • Atstovavimas ginčuose dėl programų autorystės ir IT sutarčių pažeidimų
 • IT programų techninis ir finansinis vertinimas
 • Išvadų rengimas dėl programų kodo „švarumo“
 • Programų kodo analizei naudojami įrankiai:
SPDX
nexB
Fossology
Elbe
Blackduck
 • Sertifikatai:
Black duct certificate
Fosdem certificate
Oracle certificate
Intelektinės nuosavybės teisė2017-02-26T08:09:55+00:00
 • Prekių ženklų ir dizaino registravimas
 • Prekių ženklų registracijos strategijos parengimas
 • Licencinių, įkeitimo, teisių į prekių ženklus perdavimo sutarčių rengimas
 • Prekių ženklų, nuotraukų, video ir raktinių žodžių stebėsena internete
 • Autorių teisių įforminimas ir apsauga
 • Intelektinės nuosavybės turto auditas ir vertinimas
 • Interneto stebėsenai naudojami įrankiai:

Administracinė teisė ir migracija2017-02-21T20:18:36+00:00
 • Atstovavimas administracinių teisės pažeidimų bylose dėl paskirtų administracinių nuobaudų panaikinimo
 • Atstovavimas ginčuose dėl neteisėtų valstybės ir savivaldos institucijų veiksmų ar neveikimo
 • Leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje tvarkymas
 • Atstovavimas Migracijos departamente ir kitose valstybinėse institucijose
Asmens duomenų apsauga (BDAR)2022-09-06T10:04:50+00:00
 • Asmens duomenų srautų analizė
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
 • Duomenų tvarkymo veiklos įrašų registro parengimas
 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitų reikiamų vidinių tvarkų parengimas
 • Privatumo politikos parengimas
 • Duomenų apsaugos auditai
 • Pranešimų duomenų subjektams rengimas
 • Išvadų ir rekomendacijų dėl atitikties BDAR rengimas
 • Atstovavimas ginčuose dėl privatumo pažeidimų
Energetikos ir aplinkosaugos teisė2017-02-21T20:19:00+00:00
 • Konsultavimas dėl leidimų ir licencijų veikti energetikos sektoriuje gavimo
 • Išvadų rengimas teisinės atitikties klausimais
 • Atstovavimas valstybinėse reguliavimo institucijose
 • Energetikos ginčų sprendimai
Darbo teisė, darbo sutarčių nutraukimas2020-03-16T08:59:15+00:00
 • Darbo sutarčių nutraukimas
 • Prastovos skelbimas
 • Nemokamų atostogų skyrimas
 • Darbo sutarčių rengimas
 • Nekonkuravimo ir konfidencialumo sutarčių rengimas
 • Vidaus darbo taisyklių ir pareiginių nuostatų rengimas
 • Konsultavimas darbuotojų įdarbinimo, atleidimo, darbo leidimų, drausminių nuobaudų skyrimo klausimais
 • Atstovavimas darbo ginčuose
Įmonių teisė, mokesčiai ir skolų išieškojimas2020-03-16T08:47:00+00:00
 • Juridinio asmens bankrotas (nemokumas)
 • Juridinio asmens veiklos sustabdymas
 • Įmonių reorganizavimas
 • Įmonių įsigijimo sandoriai
 • Juridinio asmens formos parinkimas ir įsteigimas
 • Akcijų pirkimo-pardavimo sandoriai
 • Akcininkų sutartys
 • Įmonių sudarytų sandorių ginčijimas
 • Juridinio asmens veiklos tyrimas
 • Įmonių atstovavimas derybose
 • Atstovavimas įmonių ir akcininkų interesams sprendžiant ginčus tarp akcininkų, tarp bendrovės valdymo organų ir akcininkų
 • Konsultavimas bendraisiais įmonių veiklos klausimais
 • Konsultavimas mokesčių klausimais
 • Atstovavimas santykiuose su mokesčių administratoriumi
 • Skolininkų ir jų turto paieška
 • Pretenzijų ir procesinių dokumentų rengimas
 • Atstovavimas antstolių kontorose
Nekilnojamojo turto ir statybų teisė2017-02-26T09:31:55+00:00
 • Nekilnojamojo turto teisinis auditas
 • Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo ir nuomos sutarčių rengimas
 • Statybos rangos sutarčių, projektavimo darbų ir techninės priežiūros sutarčių rengimas
 • Konsultavimas su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu bei disponavimu susijusiais klausimais
 • Atstovavimas santykiuose su valstybinėmis institucijomis, rangovais, nekilnojamojo turto agentūromis
Sutarčių teisė, Force Majeure aplinkybės2020-03-16T08:56:32+00:00
 • Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka sutartiniams santykiams
 • Sutartinių prievolių sustabdymas
 • Sutarčių keitimas (nutraukimas) dėl force majeure
 • Komercinių ir civilinių sutarčių (pirkimo–pardavimo, rangos, distribucijos, franšizės, nuomos, panaudos, jungtinės veiklos, paskolos, paslaugų teikimo, bendradarbiavimo, draudimo ir kt.) rengimas (nutraukimas)
 • Nekilnojamojo turto preliminariųjų, pirkimo–pardavimo ir kitų sutarčių rengimas (nutraukimas)
 • Statybos sutarčių (projektavimo, techninės priežiūros, rangos, subrangos, projektų valdymo ir kt.) rengimas (nutraukimas)
 • Sutarčių teisinis auditas ir vertinimas
 • Konsultavimas sutarčių keitimo, nutraukimo, vykdymo klausimais
 • Konsultavimas produktų ženklinimo, vartotojų apsaugos, reklamos ir nesąžiningos konkurencijos klausimais
Šeimos ir paveldėjimo teisė2017-02-21T20:19:59+00:00
 • Konsultavimas paveldėjimo Lietuvoje ir užsienyje klausimais
 • Atstovavimas priimant palikimą, įforminant paveldėjimą
 • Atstovavimas teismuose, kilus ginčams paveldėjimo procedūrose
 • Vedybinių sutarčių rengimas
 • Bendrosios nuosavybės padalijimo sutarčių rengimas
 • Konsultacijos vaiko išlaikymo, globos ir kitais klausimais
 • Sutarčių dėl santuokos nutraukimo pasekmių analizė
 • Atstovavimas santuokos nutraukimo, bendrosios jungtinės nuosavybės padalinimo, tėvystės nustatymo/nuginčijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo priteisimo bylose
Transporto teisė2017-02-21T20:20:11+00:00
 • Krovinių pervežimo, ekspedijavimo ir atstovavimo sutarčių rengimas
 • Konsultavimas su krovinių pervežimu susijusiais klausimais
 • Teisinių išvadų dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo rengimas
 • Atstovavimas ginčuose dėl patirtos žalos atlyginimo
Go to Top