Bendrosios salygos2018-10-20T16:05:34+00:00

ADVOKATO GALUBICKO KONTOROS

TEISINIŲ PASLAUGŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

2018-10-20, Vilnius

1. Kliento užsakytoms teisinėms paslaugoms, atstovavimui ir pavedimams yra taikomos šios Advokato Galubicko kontoros (toliau – kontora) bendrosios teisinių paslaugų sąlygos (toliau – Sąlygos), išskyrus jei su klientu pasirašoma teisinių paslaugų sutartis, kurios sąlygos skiriasi nuo šių Sąlygų. Atskirai su klientu sudaromos teisinių paslaugų sutarties specialiosiose sąlygose būna nurodomi kontoros paslaugų įkainiai, pavedimo ir teisinių paslaugų specifika bei kitos specifinės, su konkrečiu klientu susijusios individualios sąlygos. Teisinių paslaugų sutarties specialiosiose sąlygose turi viršenybę prieš šiose Sąlygose nustatytas bendrąsias sąlygas.

2. Jei su klientu nėra raštu susitarta kitaip, šios Sąlygos taikomos su kliento pavedimais susijusioms paslaugoms, taip pat pavedimams, kuriuos klientas pateiks kontorai ateityje.

3. Pavedimai efektyviausiai vykdomi tuomet, kai klientas operatyviai atskleidžia teisininkui visus susijusius faktus ir kitą aktualią informaciją.

4. Suteiktos paslaugos laikomos priimtomis ir atitinkančiomis kliento reikalavimus po 10 dienų po jų suteikimo, nebent klientas šiuo laikotarpiu pateikia kontorai pagrįstas pastabas ar prieštaravimus. Visos intelektinės nuosavybės teisės į paslaugų rezultatus lieka kontorai, išskyrus jei šalys raštu susitaria kitaip.

5. Kontora gali peržiūrėti su klientu teisinių paslaugų sutarties specialiosiose sąlygose suderintus valandinius įkainius kartą per metus. Įkainiai iš esmės nustatomi pagal kliento pavedimui skirtą laiką (įskaitant būtiną kelionės ir laukimo laiką), kuris apskaitomas 1/4 valandos dalies intervalais, kartu atlyginant pagrįstas, tiesiogiai su pavedimo vykdymu susijusias patirtas išlaidas (pvz.: kelionės, viešbučio ir pan.). Įkainiai gali būti didinami, jei dėl kliento suteikiamas paslaugas tenka atlikti per labai trumpą laiką. Teisminių ar kitų ginčų atveju dalį teisinių paslaugų kainos gali būti įmanoma atgauti iš oponento. Tačiau, pralaimėjus ginčą, klientui gali tekti padengti kitos šalies (šalių) išlaidas.

6. Sąskaitos kontoros atstovų pateikiamos elektroniniu paštu ir nėra pasirašomos. Sąskaitos turi būti apmokamos per 14 kalendorinių dienų. Vėluojantiems mokėjimams yra taikomi 5 procentų metinių palūkanų dydžio delspinigiai fiziniams asmenims arba 6 procentų metinių palūkanų dydžio delspinigiai verslininkams ir juridiniams asmenims. Kontora turi teisę bet kurį iš neapmokėtos sąskaitos kylantį reikalavimą perduoti skolų administravimo įmonei, įspėjusi apie tai klientą prieš 7 dienas ir klientui per įspėjimo terminą nepadengus įsiskolinimo. Klientas skolų išieškojimo tikslais leidžia tam tikslui reikalingą informaciją ir dokumentus atskleisti tretiesiems asmenims.

7. Klientas sutinka, kad visi duomenys (įskaitant asmens duomenis) būtų saugomi ir tvarkomi laikantis kontoros taikomų saugumo ir konfidencialumo apsaugos priemonių. Klientas patvirtina, kad jis turi teisę perduoti tokius duomenis tvarkyti kontorai.

8. Be aiškaus kliento sutikimo kontoros advokatai negali konsultuoti kliento oponentų dėl to paties dalyko, dėl kurio kontora konsultuoja klientą. Kontora gali nesusijusiais klausimais atstovauti ar patarti klientams, kurių interesai nebūtinai sutampa su kliento ar kito kliento interesais.

9. Klientui paslaugos bus teikiamos ateityje kontorai gavus ir priėmus naują pavedimą, kuriam taikomi tuo metu galiojantys kontoros valandiniai įkainiai. Kontora gali atsisakyti vykdyti pavedimą esant tiesioginiam ar netiesioginiam interesų konfliktui arba jei tokio pavedimo vykdymas nėra kontoros kompetencijoje, arba dėl kitų priežasčių.

10. Kontora atsako tik klientui ir tik už tiesioginius nuostolius, išskyrus tyčios atvejį. Kontoros atsakomybė (įskaitant specialistų ir darbuotojų) yra apdrausta ir apribota civilinės atsakomybės draudimo suma.

11. Sudarytą teisinių paslaugų sutartį gali nutraukti bet kuri šalis vienašališkai prieš 14 dienų pateikdama pranešimą elektroniniu laišku ar paštu, kuriame nurodomos nutraukimo priežastys. Kontora šią sutartį gali nutraukti nepateikdama jokio pranešimo tuo atveju, jei kyla įtarimų, kad verslo santykiai gali būti susiję su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu arba klientas yra įsiskolinęs kontorai daugiau nei 60 dienų.

12. Kontora gali sustabdyti pavedimų vykdymą, jei klientas laiku neapmoką sąskaitos arba nebendradarbiauja. Nutraukus šią sutartį, klientas privalo sumokėti visą atlyginimą (honorarą) ir apmokėti visas išlaidas, patirtas iki nutraukimo dienos. Kontora turi teisę sulaikyti su pavedimu susijusius kliento dokumentus ir kitą turtą. Jei klientas paprašo atlikti su pavedimu susijusias paslaugas, kai pavedimas jau atliktas arba kai tokios paslaugos viršija sutarto pavedimo apimtis, tokios paslaugos turi būti apmokamos papildomai pagal standartinius įkainius ar pagal atskirą susitarimą su klientu.

13. Šios sutarties sąlygos konfidencialios ir gali būti atskleistos tretiesiems asmenims tik su kitos šalies sutikimu arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Trečiaisiais asmenimis nelaikomi kliento akcininkai, auditoriai, klientą kontroliuojančios ar kontroliuojamos įmonės, priežiūros įstaigos, Lietuvos Advokatų taryba. Kontora įsipareigoja neskleisti tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos, kurią gavo ar sužinojo iš kliento, atlikdama šioje sutartyje numatytas paslaugas. Šios sutarties prasme konfidenciali informacija – visa rašytinė, žodinė ir kitokio pavidalo informacija kliento pateikta kontora šioje sutartyje numatytoms paslaugoms atlikti ir kiekvienu atveju apima dokumentus ir informaciją paruoštą ar atsiradusią tokios informacijos gavimo pasėkoje (toliau – konfidenciali informacija). Įpareigojimas saugoti konfidencialią informaciją negalioja konfidencialiai informacijai, kuri jos atskleidimo kontoros advokatui metu, buvo vieša arba kuria advokatas teisėtai disponavo ar ją žinojo iki šio susitarimo pasirašymo. Jei kontoros advokatas yra priverstas atskleisti konfidencialią informaciją, nedelsiant apie tai turi informuoti klientą.

14. Kontora renka, saugo, naudoja ir tvarko asmens duomenis apie klientą ir su juo tiesiogiai susijusius asmenis (pvz., darbuotojus ir (arba) atstovus) laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų, tarp kitų tikslų, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo, teisinių paslaugų ir/ar atstovavimo sutarties vykdymo, sąskaitų išrašymo ir apskaitos sistemų administravimo, vidinių informacinių sistemų tvarkymo, ryšių su klientais valdymo, savo teisinių prievolių vykdymo. Vykdydama kliento pavedimą kontora tvarkys kliento ir su juo tiesiogiai susijusių asmenų asmens duomenis veikdama kaip duomenų valdytojas, vadovaudamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais. Asmenys, kurių asmens duomenis tvarko kontora, turi įstatymų nustatytą teisę gauti informaciją apie kontoros tvarkomus jų asmens duomenis ir reikalauti, kad kontora ištaisytų ar panaikintų jų asmens duomenis. Kai teikiant teisines paslaugas tai yra būtina, kontora gali tvarkyti kito asmens arba kliento asmens duomenis, gautus šios sutarties vykdymo metu arba įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ypatingus asmens duomenis, be minėtų asmenų sutikimo. Kontora gali perduoti pirmiau paminėtą informaciją apie klientą ir su juo tiesiogiai susijusius asmenis tretiesiems asmenims, kai tokia informacija yra reikalinga vykdant kliento pavedimą, tokia apimtimi, kiek tai reikalinga minėtam tikslui pasiekti. Detalesnė informacija apie kontoroje tvarkomus asmens duomenis pateikiama kontoros interneto svetainės Privatumo politikoje.

15. Ginčai tarp kliento ir kontoros advokato sprendžiami geranoriškai derybų būdu, šalims nesusitarus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka teismuose, Vilniaus mieste. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16. Kontora pasilieka teisę keisti šias Sąlygas. Apie pakeitimus bus skelbiama kontoros interneto svetainėje.