Tai yra neoficialus Apache License, versijos Nr. 2.0 vertimas į lietuvių k. Esant neatitikimų tarp licencijos tekstų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė visada teikiama tekstui anglų k. Oficialios licencijavimo sąlygos yra pateikiamos tik angliškame Apache License, versijos Nr. 2.0 tekste.

Į lietuvių k. išvertė advokatas Paulius Galubickas, 2021-07-29.

 

Apache License
Versija Nr. 2.0, 2004 m. sausio mėn.
http://www.apache.org/licenses/

NAUDOJIMO, KOPIJAVIMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

1. Apirbėžimai.

“Licencija” reiškia 1-9 straipsniuose nurodytas sąlygas, reglamentuojančias naudojimą, kopijavimą ir platinimą.

“Licenciaras” reiškia Licenciją suteikiantį turtinių autorių teisių turėtoją arba jo įgaliotą asmenį.

“Juridinis asmuo” reiškia veikiančio juridinio asmens sąjungą su kitais juridiniais asmenimis, kuriuos jis kontroliuoja, ar kuris yra jų kontroliuojamas, ar kurie visi yra kontroliuojami to paties asmens. Šiuo tikslu sąvoka kontrolė reiškia (i) turėti galią tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoti tokio juridinio asmens valdymą tiek susitarimo, tiek kitų priemonių pagalba, arba (ii) penkiasdešimt procentų (50%) ar daugiau akcijų nuosavybės teisės turėjimą, arba (iii) buvimą tokio asmens naudos gavėju.

“Jūs” reiškia Licencijos suteikiamais leidimais besinaudojantį fizinį arba Juridinį asmenį.

“Išeities kodo” (angl. Source form) forma reiškia pageidautiną turėti formą, siekiant atlikti modifikacijas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, kompiuterinės programos išeities kodą, dokumentacijos išeities kodą ir konfigūracinius failus.

“Objektinis kodas” (angl. Object form) reiškia mechaninės transformacijos ar transliavimo pagalba iš Išeities kodo gautą bet kokią formą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sukompiliuotą objektinį kodą, sugeneruotą dokumentaciją ir konversijas į kitus medijos tipus.

“Kūrinys” reiškia autorinį, tiek Išeities kodo, tiek Objektinio kodo formose esantį kūrinį, kuris yra viešai prieinamas pagal Licenciją, kaip tai nurodoma autorių teisių pranešime, kuris yra įtrauktas arba pridėtas prie kūrinio (tokio pranešimo pavyzdys pateikiamas žemiau esančiame priede).

“Išvestiniai kūriniai” reiškia tiek Išeities kodo, tiek Objektinio kodo formose esantį bet kokį kūrinį, kuris remiasi Kūriniu (arba yra išvestinis iš jo), ir kuriame padaryti redagavimai, pataisymai, komentarai, praplėtimai ar kitos modifikacijos, kaip visuma, laikytini originaliu autoriniu kūriniu. Licencijos tikslais Išvestiniais kūriniais nelaikomi kūriniai, kuriuos galima atskirti nuo Kūrinio ir Išvestinių kūrinių arba kuriuos tegalima sujungti (ar susieti pavadinimo pagalba) per Kūrinio ir Išvestinių kūrinių sąsajas.

„Indėlis“ reiškią bet kokį autorinį kūrinį, įskaitant Kūrinio originalią versiją ir bet kurias jo modifikacijas ar papildymus, padarytus tam Kūriniui ar Išvestiniams kūriniams, kai tai yra specialiai pateikta Licenciarui, siekiant kad tai būtų autorių teisių turėtojo arba jo įgalioto fizinio ar Juridinio asmens įtraukta į Kūrinį. Šio apibrėžimo tikslu “pateikti” reiškia bet kokios komunikacijos forma elektroniniu būdu, žodžiu ar raštu  Licenciarui ar jo atstovui persiųsta, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, susirašinėjimą elektroniniuose pašto adresatų sąrašuose, išeities kodo versijų kontrolės sistemose ir problemų atsekimo sistemose (angl. issue tracking systems), kurias prižiūri Licenciaras ar kurios yra prižiūrimo jo vardu, siekiant aptarti ar patobulinti Kūrinį. Tačiau tai neapima komunikacijos, kuri akivaizdžiai paženklinta ar kurioje aiškiai raštu autoriaus teisių turėtojo nurodoma, kad tai „Nėra indėlis“.

“Bendraautorius” reiškia Licenciarą ir bet kurį kitą fizinį ar Juridinį asmenį, iš kurių Licenciaras gauna Indėlį, kuris vėliau įdedamas į Kūrinį.

2. Licencijos dėl autorių teisių suteikimas. Kiekvienas Bendraautorius pagal šios Licencijos sąlygas suteikia Jums neterminuotą, visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, nemokamą, autoriniais atlyginimais neapmokestinamą, neatšaukiamą autorių teisių licenciją kopijuoti, daryti Išvestinius kūrinius, padaryti viešai prieinamus, viešai atlikti, sublicencijuoti ir platinti Kūrinį ir Išvestinius kūrinius tiek Išeities, tiek Objektinio kodo formose.

3. Patento licencijos suteikimas. Kiekvienas Bendraautorius pagal šios Licencijos sąlygas suteikia Jums neterminuotą, visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, nemokamą, autoriniais atlyginimais neapmokestinamą, neatšaukiamą, išskyrus šiame straipsnyje numatytu atveju, patento licenciją pasidaryti, leisti padaryti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar kitaip perduoti Kūrinį, kur šį licencija taikoma tik tiems patento apibrėžties punktams, kuriuos licencijuoja Bendraautorius ir kuriuos kitaip pažeistų Indėlis(-iai) į juos arba kurie būtų pažeisti sujungiant jų Indėlį (-ius) su Kūriniu, į kurį toks(-ie) Indėlis(-iai) buvo pateiktas(-i). Jei Jūs inicijuosite patentinį ieškinį prieš bet kurį asmenį, įskaitant priešieškinio padavimą, kur teigsite, kad Kūrinys ar į Kūrinį įdėtas Indėlis tiesiogiai pažeidžia patentą ar prisideda prie jo pažeidimo, tai visos patento licencijos, suteiktos Jums pagal šią Licenciją, tokiam Kūriniui yra nutraukiamos ir nustoja galioti nuo tokio ieškinio padavimo momento.

4. Kopijavimas. Jūs galite kopijuoti ir platinti tiek nemodifikuotas, tiek modifikuotas Kūrinio ar Išvestinių kūrinių kopijas bet kokioje laikmenoje tiek Išeitinio, tiek Objektinio kodo formose, jei laikotės šių sąlygų:

  1. Privalote visiems kitiems Kūrinio ar Išvestinių kūrinių gavėjams pateikti šios Licencijos kopiją; ir
  2. Modifikuotose failuose privalote pateikti aiškų pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad Jūs pakeitėte failus; ir
  3. Visuose Jūsų platinamuose Išvestiniuose kūriniuose privalote palikti visus autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir informacinius (angl. attribution) pranešimus, kurie yra Kūrinio Išeities kodo formoje, išskyrus tuos pranešimus, kurie nesusiję su jokia Išeitinių kūrinių dalimi; ir
  4. Jei Kūrinio distribucijoje yra tekstinis failas pavadinimu „NOTICE“, tai Jūsų platinami visi Išvestiniai kūriniai privalo turėti nuskaitomą kopiją faile NOTICE pateiktų informacinių pranešimų, išskyrus tokių, kurie nėra susiję su jokiomis Išvestinių kūrinių dalimis. Tai turi būti patalpinta vienoje iš šių vietų: faile pavadinimu NOTICE, kuris platinamas kartu su Išvestiniais kūriniais; Išeitiniame kode ar dokumentacijoje, jei jie pateikiami kartu su Išvestiniais kūriniais; arba Išvestinių kūrinių sugeneruojama ir parodoma taip, kaip tokie trečiųjų šalių pranešimai būna paprastai parodomi. NOTICE failo turinys yra tik informacinio pobūdžio ir jis negali pakeisti Licencijos sąlygų. Greta Kūrinio NOTICE teksto arba jo priede Jūs galite pridėti Jūsų pačių informacinius pranešimus Išvestiniuose kūriniuose, kuriuos Jūs platinate, jei tokiuose papildomuose informaciniuose pranešimuose nebus sąlygų, keičiančių Licencijos sąlygas. Jūs galite pridėti Jūsų pačių autorių teisių pranešimą į savo modifikacijas ir pateikti papildomas arba skirtingas licencijos sąlygas, reglamentuojančias Jūsų modifikacijų ar bet kurių Išvestinių kūrinių, kaip visumos, naudojimą, kopijavimą ar platinimą, su sąlyga, kad naudodami, kopijuodami ar platindami Kūrinį Jūs laikysitės šios Licencijos sąlygų.

5. Indėlio pateikimas. Bet kuris Indėlis, kuris yra Jūsų sąmoningai pateiktas tam, kad būtų įdėtas į Kūrinį, yra licencijuojamas pagal šios Licencijos sąlygas be jokių kitų papildomų sąlygų, išskyrus kai Jūs aiškiai nurodote kitaip. Nepaisant to, niekas, kas paminėta, nepakeičia ir nemodifikuoja jokių kitų licencijų, kurias dėl tokių Indėlių Jūs galėjote būti sudaręs su Licenciaru, sąlygų.

6. Prekių ženklai. Ši Licencija nesuteikia teisės naudoti Licenciaro prekių ženklų, žymenų, paslaugų ženklų ar produktų pavadinimų, išskyrus kai tai reikalinga protingam ir įprastam panaudojimui, skirtam Kūrinio šaltinių aprašymui ar kopijuojant NOTICE failo turinį.

7. Garantijos netaikymas. Išskyrus, kai to imperatyviai reikalaujama pagal taikomą teisę arba kai dėl to atskirai susitariama raštu, Licenciaras pateikia Kūrinį, o kiekvienas Bendraautorius pateikia savo Indėlius taip vadinamu „TOKS, KOKS YRA“ PAGRINDU (angl. on an „AS IS“ BASIS) BE JOKIŲ GRANTIJŲ AR KOKIŲ NORS SĄLYGŲ, nei išreikštinių, nei numanomų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, be jokių garantijų ar sąlygų, susijusių su NUOSAVYBE, KITŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMU, TINKAMUMU PREKYBAI ar KOKIAM NORS KONKREČIAM TIKSLUI. Jūs pats prisiimate visą atsakomybę, nuspręsdamas dėl Kūrinio tinkamumo naudoti ar platinti ir prisiimate bet kokią riziką, susijusią su Jūsų naudojimusi šioje Licencijoje pateiktais leidimais.

8. Atsakomybės apribojimas. Jokiais atvejais ir nepaisant jokių teisinių teorijų, ar jos būtų susijusios su deliktu, įskaitant neatsargumą, sutartimi ar kitkuo, išskyrus tik tuos atvejus, kai to imperatyviai reikalaujama pagal taikomą teisę (kaip pavyzdžiui, tyčios ar didelio neatsargumo atvejais) arba kai dėl to atskirai susitariama raštu, joks Bendraautorius neatsako prieš Jus už nuostolius, įskaitant tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius ar bet kokius kitokius atsirasti galinčius nuostolius, kylančius dėl naudojimosi šia Licencija ar dėl Kūrinio naudojimo ar negalėjimo juo naudotis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, neatsako už reputacijos praradimą, prastovas, kompiuterio neveikimą ir netinkamą veikimą arba už bet kokią kitą komercinio ar nekomercinio pobūdžio žalą, net ir tuo atveju, kai Bendraautorius buvo įspėtas apie tokių nuostolių (žalos) atsiradimo galimybę.

9. Garantijos suteikimas ir papildomos atsakomybės prisiėmimas. Platindami Kūrinį ar Išvestinius kūrinius, Jūs galite pasiūlyti techninio palaikymo paslaugas, garantiją, kompensaciją ar kitus su atsakomybe susijusius įsipareigojimus ir/ar teises pagal šią Licenciją bei už tai imti mokestį. Tačiau prisiimdamas tokius įsipareigojimus, Jūs privalote veikti tik savo paties vardu ir atsakomybe, o ne kurio nors kito Bendraautoriaus vardu, ir tik tada, jei Jūs sutinkate kompensuoti, ginti ir apsaugoti kiekvieną Bendraautorių nuo bet kokios atsakomybės, galinčios jam kilti, arba nuo bet kokių reikalavimų tokiam Bendraautoriui dėl to, kad Jūs suteikėte garantiją ir prisiėmėte papildomą atsakomybę.

SĄLYGŲ PABAIGA

 

PRIEDAS: Kaip pritaikyti Apache License savo kūriniui

Norėdami, kad jūsų kūriniui būtų taikoma Apache License, įtraukite žemiau nurodytą pranešimą su laužtiniuose skliausteliuose nurodyta jus identifikuojančia informacija. Pačių skliaustelių nurodyti nereikia. Tekstas turėtų būti pateiktas tinkama komentarų sintakse failo formatui. Rekomenduojame taip pat nurodyti failo ar klasės pavadinimą ir jų paskirties aprašymą tame pačiame puslapyje, kuriame nurodomas autorių teisių pranešimas, siekiant lengvesnės identifikacijos trečiųjų šalių archyvuose.

   Copyright [metai] [turtinių autorių teisių turėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas]

   Licencijuojama pagal Apache License, versiją Nr. 2.0 ("Licencija");
   Jums neleidžiama naudoti šio failo kitaip nei pagal šios Licencijos
   sąlygas. Jūs galite gauti šios Licencijos kopiją čia:

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal taikomą teisę ar kai dėl to
   yra susitarta raštu, pagal šią Licenciją platinama kompiuterinė programa
   pateikiama TOKIA, KOKIA YRA, BE JOKIŲ GRANTIJŲ AR KOKIŲ NORS SĄLYGŲ, nei
   išreikštinių, nei numanomų. Apie specifines nuostatas, reglamentuojančias
   Licencijos leidimus ir ribojimus, žiūrėkite Licencijoje.