Atliekame įmonių ir kitų organizacijų tvarkomų asmens duomenų teisinį patikrinimą ir IT kibernetinio saugumo analizę, vertiname, ar vykdoma asmens duomenų tvarkymo praktika atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), TIS 2 (NIS 2) direktyvą ir kitus teisės aktus.

Duomenų apsaugos patikrinimas apima šiuos darbus:

 • asmens duomenų srautų analizę
 • poveikio duomenų apsaugai vertinimą, teisėtų interesų balanso testą
 • duomenų tvarkymo veiklos įrašų registro parengimą
 • asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitų reikiamų vidinių tvarkų parengimą
 • privatumo politikų parengimą
 • duomenų apsaugos auditus
 • duomenų tvarkymo ir perdavimo sutarčių rengimą
 • pranešimų duomenų subjektams rengimą
 • išvadų ir rekomendacijų dėl atitikties BDAR ir TIS 2 rengimą
 • atstovavimą ginčuose dėl privatumo pažeidimų
 • pagalbą pranešant Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus

IT kibernetinio saugumo analizė apima šiuos darbus:

 • atliekamas saugumo reikalavimų, taikomų paslaugoms, produktams ir infrastruktūrai, įvertinimas, įstatymuose numatytų techninių ir organizacinių priemonių taikymo auditas
 • analizuojama, ar programinė ir techninė įranga atitinka pritaikytosios ir numatytosios privatumo apsaugos reikalavimus
 • atliekama bendrovės IT inventorizacija
 • parengiamas kritinių bendrovės informacinių sistemų sąrašas pagal svarbą
 • patikrinama atitiktis IT saugumo reikalavimams
 • atliekamas bendrovės vidinio ir išorinio tinklo infrastruktūros įvertinimas
 • įvertinamas bendrovės incidentų stebėjimo, nustatymo ir deeskalavimo procesas
 • įvertinamas duomenų subjektų teisių užtikrinimas kuriamoje ar naudojamoje programinėje įrangoje
 • parengiamos bendrovės vidinės IT tvarkos
 • pateikiamos rekomendacijos
 • rekomendacijų įdiegimo projekto sudarymas ir vykdymo priežiūra
 • siekiant įvertinti IT infrastruktūros saugumo lygį gali būti papildomai atliekamas išoriniai ir vidiniai įsibrovimo į bendrovės IT sistemas testai