1. CERN OHL v2 permissive
  2. CERN OHL v2 weakly reciprocal
  3. CERN OHL v2 strong reciprocal

Į lietuvių k. išvertė advokatas Paulius Galubickas, 2021-10-19.


1. CERN Open Hardware Licence versijos Nr. 2 – [angliškai] Permissive

Tai yra neoficialus CERN Open Hardware Licence vertimas į lietuvių kalbą. CERN nėra jo skelbėja. Vertime nėra paskelbtos platinimo teisinės sąlygos dokumentacijos ir techninės įrangos, kurioms taikoma CERN OHL. Tik angliškame CERN OHL tekste tokios sąlygos yra nustatytos. Tačiau tikimės, kad šis vertimas padės kalbantiems lietuvių kalba geriau suprasti CERN OHL.

Preambulė

CERN sukūrė šią licenciją, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp techninės įrangos dizainerių ir suteikti teisinį įrankį, kuris leistų užtikrinti laisvę naudoti, studijuoti, modifikuoti, dalintis ar platinti techninės įrangos dizainus ir šiais dizainais besiremiančius produktus. CERN Open Hardware Licence versija Nr. 2 turi tris skirtingus variantus: šią licenciją, pavadinimu CERN-OHL-P (permissive) ir dvi taip vadinamas abipusio įsipareigojimo (angl. reciprocal) licencijas: CERN-OHL-W (weakly reciprocal) ir CERN-OHL-S (strongly reciprocal).    

Autorių teisės į CERN-OHL-P priklauso CERN 2020. Ja naudotis kviečiami visi asmenys, bet ją modifikuoti draudžiama.

Šios Licencijos naudojimas nereiškia, nei kad CERN remia kurį nors Licenciarą ar jų dizainus, nei kad CERN dalyvauja jų kūrime.

1 Apibrėžimai

1.1 „Licencija“ reiškia šią CERN-OHL-P.

1.2 „Išeities medžiaga“ reiškia informaciją tokią, kaip projektinė medžiaga apie dizainą arba skaitmeninis kodas, kuris gali būti naudojamas Produkto Padarymui ar jo testavimui arba Produkto paruošimui naudoti, Perduoti ar parduoti, nepaisant jo materialios laikmenos ar išraiškos formos. Ja gali būti ir Pranešimai.   

1.3 „Saugoma Išeities medžiaga“ reiškia Išeities medžiagą, kuri yra aiškiai padaryta prieinama.

1.4 „Produktas“ reiškia tiek pabaigtoje, tiek dar nebaigtoje formoje esantį bet kokį įrenginį, komponentą, kūrinį ar fizinį objektą, kurie atsiranda naudojant, taikant ar apdorojant Išeities medžiagą.

1.5 „Padaryti“ reiškia sukurti ar sukonfigūruoti kažką, kas būtų padaryta gaminant, surenkant, sukompiliuojant, užkraunant ar taikant Išeities medžiagą ar kitą Produktą ar dar kaip nors kitaip padaroma. 

1.6 „Pranešimas“ reiškia autorių teisių, pripažinimo ar prekių ženklų pranešimus, nuorodas į Pranešimų patalpinimo vietą (3.3(b) papunktis) ir visus pranešimus, kuriuose referuojama į šią Licenciją ir garantijos netaikymą ir kurie yra įtraukti į Saugomą Išeities medžiagą.

1.7 „Licencijatas“ arba „jūs“ reiškia bet kurį asmenį, besinaudojantį šia Licencija suteiktomis teisėmis.

1.8 „Licenciaras“ reiškia asmenį, kuris sukuria Išeities medžiagą arba modifikuoją Saugomą Išeities medžiagą ir po to gautą Saugomą Išeities medžiagą Perduoda pagal šios Licencijos sąlygas. Asmuo tuo pačiu metu gali būti ir Licencijatu, ir Licenciaru.

1.9 „Perduoti“ reiškia viešai paskelbti arba platinti.

2 Taikymas

2.1 Ši Licencija reglamentuoja Saugomos Išeities medžiagos ir Produktų naudojimą, kopijavimą, modifikavimą, Perdavimą ir Produktų Padarymą. Naudodamiesi bet kuria pagal šią Licenciją suteikta teise jūs visam laikui įsipareigojate laikytis šių sąlygų.  

2.2 Ši Licencija yra tiesiogiai suteikta Licenciaro jums ir galioja visame pasaulyje visam laikui.

2.3 Jums draudžiama tiek sutarties pagalba, tiek kitais būdais bandyti apriboti kitiems Licencijatams pagal šią Licenciją suteiktas teises.

2.4 Šia Licencija nesiekiama apriboti teisėto naudojimo (angl. fair use), teisėto disponavimo ar kitų panašių teisių.

3 Saugomos Išeities medžiagos kopijavimas, modifikavimas ir Perdavimas

3.1 Jūs galite kopijuoti ir Perduoti išreikštos simboliais (angl. verbatim) Saugomos Išeities medžiagos kopijas bet kokioje laikmenoje, jei išsaugosite visus Pranešimus.

3.2 Jūs galite modifikuoti Saugomą Išeities medžiagą, išskyrus Pranešimus. Pranešimus galite ištrinti tik tada, jei jie nebėra taikomi susijusiai Saugomai Išeities medžiagai, kurią modifikavote, taip pat jums leidžiama pridėti papildomą Pranešimą, taikomą jūsų modifikacijoms.

3.3 Jūs galite Perduoti modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą (tokiu atveju, jūs turite būti Licenciaru), jei jūs:

a) paliksite Pranešimus, kaip to reikalaujama pagal 3.2 papunktį; ir

b) pridėsite Pranešimą į modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą, kuriame nurodysite, kad jūs ją modifikavote, datą ir trumpą aprašymą, kaip jūs ją modifikavote.

3.4 Jūs galite Perduoti Saugomą Išeities medžiagą arba modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą pagal licencijos sąlygas, kurios skiriasi nuo šios Licencijos sąlygų, jei jūs:

a) visada laikysitės 3.3 papunkčio; ir

b) suteiksite šios Licencijos kopiją visiems, kuriems jūs Perduosite Saugomą Išeities medžiagą arba modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą.

4 Produktų Padarymas ir Perdavimas

Jūs galite Padaryti Produktus ir/ar Perduoti juos, jei užtikrinsite, kad Produkto gavėjas turės prieigą prie bet kokių Produktams taikomų Pranešimų.

5 GARANTIJOS NETAIKYMAS IR ATSAKOMYBĖ

5.1 GARANTIJOS NETAIKYMAS – Saugoma Išeities medžiaga ir bet kurie Produktai pateikiami tokie, kokie yra, ir bet kokia išreikštinė ar numanoma garantija, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, numanoma garantija dėl tinkamumo parduoti, dėl pakankamos kokybės, dėl trečiųjų šalių teisių nepažeidimo ir dėl tinkamumo konkrečiam tikslui ar naudojimui nėra taikoma jokiai Išeities medžiagai ar jokiam Produktui maksimalia įstatymų leistina apimtimi. Licenciaras nedaro jokių pareiškimų, kad kokia nors Išeities medžiaga ar koks nors Produktas nepažeidžia ar nepažeis jokių patentų, autorių teisių, komercinių paslapčių ar kitų turtinių teisių. Visa rizika, susijusi su bet kokios Išeities medžiagos ar bet kokio Produkto naudojimu, kokybe ir veikimu tenka jums, o ne Licenciarui. Šis garantijos netaikymas yra esminė Licencijos sąlyga ir esminė sąlyga bet kurių teisių pagal šią Licenciją suteikimui.

5.2 ATSAKOMYBĖS NETAIKYMAS IR RIBOJIMAS – Maksimalia įstatymų leistina apimtimi Licenciaras neatsako už tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, sąlygotus, išvardintuosius, baudžiamuosius ar kitus, bet kokio pobūdžio nuostolius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, neatsako už pakaitinių produktų ar paslaugų įsigijimą, už negalėjimą naudotis, už duomenų ar pelno netekimą ar už ūkinės veiklos sutrikdymą, nesvarbu kokios priežastys tai lėmė ir kokiomis sutarčių, garantijos, delikto, įskaitant neatsargumą, gamintojo atsakomybės ar kitomis teorijomis remiamasi, tiek, kiek tai susiję su Saugoma Išeities medžiaga, modifikuota Saugoma Išeities medžiaga ir/arba Produkto Padarymu ir Perdavimu, net ir tuo atveju, kai buvo informuota apie tokių nuostolių atsiradimo galimybę. Jūs privalote apsaugoti Licenciarą (-us) nuo bet kokios atsakomybės, sąnaudų, nuostolių, mokesčių ar išlaidų, įskaitant nuo trečiųjų šalių reikalavimų, susijusių su tokiu naudojimu.

6 Patentai

6.1 Pagal šios Licencijos sąlygas kiekvienas Licenciaras suteikia jums neterminuotą, visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, nemokamą, autorių mokesčiais neapmokestinamą, neatšaukiamą (išskyrus 6 straipsnyje numatytą atvejį arba kai Licenciaras nutraukia dėl pažeidimo) patento licenciją Padaryti, būti Padarius, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar kitaip perleisti Saugomą Išeities medžiagą ir Produktus, kuomet tokia licencija taikoma tik tiems Licenciaro licencijuojamiems patento apibrėžties punktams, kurie būtų pažeisti naudojantis teisėmis į Licenciaro Perduotą Saugomą Išeities medžiagą.

6.2 Jei inicijuojate bylinėjimąsi dėl patento pažeidimo prieš bet kurį asmenį, įskaitant priešieškinio padavimą, kur kaltinate, kad Saugoma Išeities medžiaga ar Produktas tiesiogiai pažeidžia patentą ar prisideda prie jo pažeidimo arba jūs siekiate gauti pareiškimą, kad pagal šią Licenciją licencijuojamas patentas yra negaliojantis arba netaikytinas, tuomet visos jums pagal šią Licenciją suteiktos teisės pasibaigia nuo tada, kai toks procesas inicijuojamas.

7 Bendros nuostatos

7.1 Jei kuri nors šios Licencijos nuostata dėl bet kurios priežasties yra ar tampa negaliojančia ar netaikytina, tai likusios nuostatos toliau lieka galioti.

7.2 Jūs negalite naudoti vardų, pavardžių ar pavadinimų, įskaitant slapyvardžių ar sutrumpinimų, grafinių atvaizdų ar logotipų, kuriuos naudoja Licenciaras ar CERN, išskyrus kai tai reikalinga, siekiant įvykdyti 3 straipsnio reikalavimus, arba kai toks naudojimas leidžiamas pagal įstatymus. Bet koks toks naudojimas turi būti realus ir neturi atrodyti, kaip patvirtinimas ar leidimas manyti, kad tame dalyvauja Licenciaras ar jo personalas.

7.3 CERN gali paskelbti šios Licencijos atnaujintas versijas ir variantus, kurie CERN atrodys kaip atitinkantys šios versijos dvasią, tačiau jose gali skirtys tam tikros detalės, siekiant atliepti naujai iškilusias problemas ar nuogąstavimus. Naujos versijos bus paskelbtos su unikaliu versijos numeriu ir varianto identifikatoriumi, nurodančiu variantą. Jei Licenciaras nurodė, kad tam tikras variantas taikomas Saugomai Išeities medžiagai, nenurodydamas konkrečios versijos, tai jūs galite laikyti, kad Saugoma Išeities medžiaga yra išleista pagal bet kurią to CERN-OHL varianto versiją. Jei nėra nurodyta varianto, tai laikoma, kad Saugoma Išeities medžiaga išleista pagal CERN-OHL-S. Licenciaras gali nurodyti, kad Saugomai Išeities medžiagai taikoma specifinė CERN-OHL versija arba bet kuri vėlesnė versija, tokiu atveju jūs galite taikyti šią ar bet kurią vėlesnę CERN išleisto to paties varianto CERN-OHL versiją.

7.4 Niekas negali reikalauti laikytis šios Licencijos, išskyrus Licenciarą. Trečiosioms šalims tokia teisė negali būti suteikta.


2. CERN Open Hardware Licence versija Nr. 2 – [angliškai] Weakly Reciprocal

Tai yra neoficialus CERN Open Hardware Licence vertimas į lietuvių kalbą. CERN nėra jo skelbėja. Vertime nėra paskelbtos platinimo teisinės sąlygos dokumentacijos ir techninės įrangos, kurioms taikoma CERN OHL. Tik angliškame CERN OHL tekste tokios sąlygos yra nustatytos. Tačiau tikimės, kad šis vertimas padės kalbantiems lietuvių kalba geriau suprasti CERN OHL.

Preambulė

CERN sukūrė šią licenciją, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp techninės įrangos dizainerių ir suteikti teisinį įrankį, kuris leistų užtikrinti laisvę naudoti, studijuoti, modifikuoti, dalintis ar platinti techninės įrangos dizainus ir šiais dizainais besiremiančius produktus. CERN Open Hardware Licence versija Nr. 2 turi tris skirtingus variantus: CERN-OHL-P (permissive) ir dvi taip vadinamas abipusio įsipareigojimo (angl. reciprocal) licencijas: šią licenciją – CERN-OHL-W (weakly reciprocal) ir CERN-OHL-S (strongly reciprocal).

Autorių teisės į CERN-OHL-W priklauso CERN 2020. Ja naudotis kviečiami visi asmenys, bet ją modifikuoti draudžiama.

Šios Licencijos naudojimas nereiškia, nei kad CERN remia kurį nors Licenciarą ar jų dizainus, nei kad CERN dalyvauja jų kūrime.

1 Apibrėžimai

1.1 „Licencija“ reiškia šią CERN-OHL-W.

1.2 „Suderinta licencija“ reiškia

a) bet kuri ankstesnė CERN Open Hardware licencijos versija, arba

b) bet kuri CERN-OHL-S ar CERN-OHL-W versija, arba

c) bet kuri licencija, pagal kurią jums leidžiama laikyti Išeities medžiagą, kuriai ji taikoma, kaip esančią licencijuojamą pagal CERN-OHL-S ar CERN-OHL-W, su sąlyga, kad Perduodant tokią Išeities medžiagą ar bet kurį susijusį Produktą bus laikoma, kad tokia Išeities medžiaga yra licencijuojama pagal CERN-OHL-S arba CERN-OHL-W.

1.3 „Išeities medžiaga“ reiškia informaciją tokią, kaip projektinė medžiaga apie dizainą arba skaitmeninis kodas, kuris gali būti naudojamas Produkto Padarymui ar jo testavimui arba Produkto paruošimui naudoti, Perduoti ar parduoti, nepaisant jo materialios laikmenos ar išraiškos formos. Ja gali būti ir Pranešimai.

1.4 „Saugoma Išeities medžiaga“ reiškia Išeities medžiagą, kuri yra aiškiai padaryta prieinama.

1.5 „Produktas“ reiškia tiek pabaigtoje, tiek dar nebaigtoje formoje esantį bet kokį įrenginį, komponentą, kūrinį ar fizinį objektą, kurie atsiranda naudojant, taikant ar apdorojant Išeities medžiagą.

1.6 „Padaryti“ reiškia sukurti ar sukonfigūruoti kažką, kas būtų padaryta gaminant, surenkant, sukompiliuojant, užkraunant ar taikant Išeities medžiagą ar kitą Produktą ar dar kaip nors kitaip padaroma.

1.7 „Prieinamas komponentas“ reiškia bet kokią dalį, surenkamą mazgą, biblioteką ar kodą, kuris:

a) Jums yra licencijuojamas kaip Pilna Išeities medžiaga pagal Suderintą licenciją; arba

b) yra prieinamas tuo metu, kai jį turintis Produktas arba Išeities medžiaga pirmą kartą Perduodama jums arba kuriam nors kitam potencialiam licencijatui,

i) suteikiant pakankamai teisių ir informacijos, įskaitant konfigūracinius ir programinius failus, informaciją apie jo savybes ir sąsajas, kas leistų Produktą pačiam Pasidaryti arba kas būtų panaudota Produkto Padarymui; arba

ii) kaip dalis įprastos įrankio komplektacijos, leidžiančios suprojektuoti arba Pasidaryti Produktą.

1.8 „Papildoma medžiaga“ reiškia bet ką, įskaitant Išeities medžiagą, kas:

a) yra tik sujungta su Saugoma Išeities medžiaga tokiu būdu, kai sąveikaujama su Saugoma Išeities medžiaga per dokumentuotą sąsają, kuri aprašyta Saugomoje Išeities medžiagoje; ir

b) nėra išvesta iš Saugomos Išeities medžiagos ir jos savyje neturi, arba jei turi, tai tik tiek, kiek būtina užtikrinti tokį sąveikavimą.

1.9 „Pilna Išeities medžiaga“ reiškia rinkinį visos Išeities medžiagos, būtinos Produkto Padarymui tokioje formoje, kuri pageidautina turėti norint padaryti modifikacijas, įskaitant būtiną instaliavimą ar sąsajos informaciją (angl. interfacing information), tiek Produkte, tiek bet kuriame jam priklausančiame Prieinamame komponente. Jei formatas yra uždarojo tipo, tuomet tai turi būti pateikta tokiame formate (jei uždarojo tipo įrankis leidžia tokį formatą sukurti), kurį potencialūs licenciatai galėtų peržiūrėti, naudodamiesi jiems prieinamu įrankiu, kuris būtų licencijuojamas pagal Free Software Foundation ar Open Source Initiative patvirtintas licencijas. Į Pilną Išeities medžiagą neprivalo būti įtraukta visų Prieinamų komponentų Išeities medžiaga, jei į Pilną Išeities medžiagą įtrauksite pakankamai informacijos, leidžiančios gavėjui Padaryti Produktą ar leidžiančios kitam panaudoti Prieinamą komponentą Produkto Padarymui.

1.10 „Išeities medžiagos vieta“ reiškia vietą, kurioje Licenciaras patalpina Saugomą Išeities medžiagą ir kuri, Licenciaro pagrįsta nuomone, bus lengvai pasiekiama mažiausiai 3 (tris) metus kiekvienam, norinčiam gauti skaitmeninę kopiją. 

1.11 „Pranešimas“ reiškia autorių teisių, pripažinimo ar prekių ženklų pranešimus, nuorodas į Išeities medžiagos vietą, modifikacijų pranešimus (3.3(b) papunktis) ir visus pranešimus, kuriuose referuojama į šią Licenciją ir garantijos netaikymą, ir kurie yra įtraukti į Saugomą Išeities medžiagą.

1.12 „Licencijatas“ arba „jūs“ reiškia bet kurį asmenį, besinaudojantį šia Licencija suteiktomis teisėmis.

1.13 „Licenciaras“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuris sukuria arba modifikuoja Saugomą Išeities medžiagą. Asmuo tuo pačiu metu gali būti ir Licencijatu, ir Licenciaru.

1.14 „Perduoti“ reiškia viešai paskelbti arba platinti.

2 Taikymas

2.1 Ši Licencija reglamentuoja Saugomos Išeities medžiagos ir Produktų naudojimą, kopijavimą, modifikavimą, Perdavimą ir Produktų Padarymą. Naudodamiesi bet kuria pagal šią Licenciją suteikta teise jūs visam laikui įsipareigojate laikytis šių sąlygų.

2.2 Ši Licencija yra tiesiogiai suteikta Licenciaro jums ir galioja visame pasaulyje visam laikui.

2.3 Jums draudžiama tiek sutarties pagalba, tiek kitais būdais bandyti apriboti kitiems Licencijatams pagal šią Licenciją suteiktas teises.

2.4 Šia Licencija nesiekiama apriboti teisėto naudojimo (angl. fair use), teisėto disponavimo ar kitų panašių teisių.

3 Saugomos Išeities medžiagos kopijavimas, modifikavimas ir Perdavimas

3.1 Jūs galite kopijuoti ir Perduoti išreikštos simboliais (angl. verbatim) Saugomos Išeities medžiagos kopijas bet kokioje laikmenoje, jei išsaugosite visus Pranešimus.

3.2 Jūs galite modifikuoti Saugomą Išeities medžiagą, išskyrus Pranešimus, jei jūs neatšaukiamai įsipareigojate padaryti modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą prieinamą Išeities medžiagos vietoje, jei Perduosite Produktą esant aplinkybėms, kai gavėjai kitaip negali gauti modifikuotos Saugomos Išeities medžiagos kopijos. Tokiais atvejais taikomas 3.3 papunktis.

Pranešimus galite ištrinti tik tada, jei jie nebėra taikomi susijusiai Saugomai Išeities medžiagai, kurią modifikavote, taip pat jums leidžiama pridėti papildomą Pranešimą, taikomą jūsų modifikacijoms.

3.3 Jūs galite Perduoti modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą (tokiu atveju, jūs turite būti Licenciaru), jei jūs:

a) paliksite Pranešimus, kaip to reikalaujama pagal 3.2 papunktį;

b) pridėsite Pranešimą į modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą, kuriame nurodysite, kad jūs ją modifikavote, datą ir trumpą aprašymą, kaip jūs ją modifikavote;

c) modifikuotai Saugomai medžiagai pridėsite Pranešimą apie Išeities medžiagos Vietą, jei Perduosite esant aplinkybėms, kai gavėjai kitaip negali gauti modifikuotos Saugomos Išeities medžiagos kopijos; ir

d) modifikuotą Saugomą medžiagą licencijuosite pagal šios Licencijos sąlygas (arba, kaip nurodoma 8.3 papunktyje, pagal vėlesnę jos versiją, kai tai leidžiama pagal pirminės Saugomos medžiagos licenciją). Tokia modifikuota Saugoma medžiaga turi būti licencijuojama kaip visuma, išskyrus joje esančius Prieinamus komponentus, ar sąsają su ja turinčią Papildomą medžiagą, abu kurie liktų licencijuojami pagal jiems taikomas licencijas.  

4 Produktų Padarymas ir Perdavimas

4.1 Jūs galite Padaryti Produktus ir/ar Perduoti juos, jei jūs suteiksite gavėjams Pilnos Išeities medžiagos kopiją arba užtikrinsite, kad kiekvienam gavėjui būtų pranešta apie Pilnos Išeities medžiagos buvimo Vietą. Tokia Pilna Išeities medžiaga apima Saugomą Išeities medžiagą ir jūs atitinkamai privalote įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal 3.3 papunktį. Jei tai nurodoma Pranešime, tai ant Produkto turi būti aiškiai ir saugiai nurodyta Išeities medžiagos Vieta arba tai turi būti nurodoma jo pakuotėje ar dokumentacijoje taip, kaip tai nurodoma Pranešime.           

4.2 Kai Perduodate Produktą, kuriame yra Papildoma medžiaga, į Pilną Išeities medžiagą, kurią privalote suteikti pagal 4.1 papunktį, neprivalo būti įtraukta Papildomos medžiagos Išeities medžiaga.   

4.3 Produktus galite licencijuoti pagal jūsų pasirinktą licenciją, jei jos sąlygos neriboja ir nesiekia riboti jokių gavėjų teisių, turimų pagal šią Saugomos medžiagos Licenciją.

5 Tyrimai ir vystymas

Jūs galite Perduoti Saugomą Išeities medžiagą, modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą arba Produktus juridiniam asmeniui, kuris jūsų vardu atlieka vystymo, testavimo ar kokybės užtikrinimo darbus, jei tokie darbai atliekami pagal sąlygas, draudžiančias tokiam asmeniui naudoti Išeities medžiagą ar Produktus savo vidiniams tikslams ir Perduoti Išeities medžiagą ar Produktus, ar bet kokias jų modifikacijas kitiems asmenims, išskyrus jus. Bet kokios tokio asmens padarytos modifikacijos laikomos jūsų paties padarytomis pagal 3.2 papunktį.  

6 GARANTIJOS NETAIKYMAS IR ATSAKOMYBĖ

6.1 GARANTIJOS NETAIKYMAS – Saugoma Išeities medžiaga ir bet kurie Produktai pateikiami tokie, kokie yra, ir bet kokia išreikštinė ar numanoma garantija, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, numanoma garantija dėl tinkamumo parduoti, dėl pakankamos kokybės, dėl trečiųjų šalių teisių nepažeidimo ir dėl tinkamumo konkrečiam tikslui ar naudojimui nėra taikoma jokiai Išeities medžiagai ar jokiam Produktui maksimalia įstatymų leistina apimtimi. Licenciaras nedaro jokių pareiškimų, kad kokia nors Išeities medžiaga ar koks nors Produktas nepažeidžia ar nepažeis jokių patentų, autorių teisių, komercinių paslapčių ar kitų turtinių teisių. Visa rizika, susijusi su bet kokios Išeities medžiagos ar bet kokio Produkto naudojimu, kokybe ir veikimu tenka jums, o ne Licenciarui. Šis garantijos netaikymas yra esminė Licencijos sąlyga ir esminė sąlyga bet kurių teisių pagal šią Licenciją suteikimui.

6.2 ATSAKOMYBĖS NETAIKYMAS IR RIBOJIMAS – Maksimalia įstatymų leistina apimtimi Licenciaras neatsako už tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, sąlygotus, išvardintuosius, baudžiamuosius ar kitus, bet kokio pobūdžio nuostolius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, neatsako už pakaitinių produktų ar paslaugų įsigijimą, už negalėjimą naudotis, už duomenų ar pelno netekimą ar už ūkinės veiklos sutrikdymą, nesvarbu kokios priežastys tai lėmė ir kokiomis sutarčių, garantijos, delikto, įskaitant neatsargumą, gamintojo atsakomybės ar kitomis teorijomis remiamasi, tiek, kiek tai susiję su Saugoma Išeities medžiaga, modifikuota Saugoma Išeities medžiaga ir/arba Produkto Padarymu ir Perdavimu, net ir tuo atveju, kai buvo informuota apie tokių nuostolių atsiradimo galimybę. Jūs privalote apsaugoti Licenciarą (-us) nuo bet kokios atsakomybės, sąnaudų, nuostolių, mokesčių ar išlaidų, įskaitant nuo trečiųjų šalių reikalavimų, susijusių su tokiu naudojimu.

7 Patentai

7.1 Pagal šios Licencijos sąlygas kiekvienas Licenciaras suteikia jums neterminuotą, visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, nemokamą, autorių mokesčiais neapmokestinamą, neatšaukiamą (išskyrus 7.2 ir 8.4 papunkčiuose numatytus atvejus) patento licenciją Padaryti, būti Padarius, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar kitaip perleisti Saugomą Išeities medžiagą ir Produktus, kuomet tokia licencija taikoma tik tiems Licenciaro licencijuojamiems patento apibrėžties punktams, kurie būtų pažeisti naudojantis teisėmis į Licenciaro Perduotą Saugomą Išeities medžiagą.

7.2 Jei inicijuojate bylinėjimąsi dėl patento pažeidimo prieš bet kurį asmenį, įskaitant priešieškinio padavimą, kur kaltinate, kad Saugoma Išeities medžiaga ar Produktas tiesiogiai pažeidžia patentą ar prisideda prie jo pažeidimo arba jūs siekiate gauti pareiškimą, kad pagal šią Licenciją licencijuojamas patentas yra negaliojantis arba netaikytinas, tuomet visos jums pagal šią Licenciją suteiktos teisės pasibaigia nuo tada, kai toks procesas inicijuojamas.

8 Bendros nuostatos

8.1 Jei kuri nors šios Licencijos nuostata dėl bet kurios priežasties yra ar tampa negaliojančia ar netaikytina, tai likusios nuostatos toliau lieka galioti.

8.2 Jūs negalite naudoti vardų, pavardžių ar pavadinimų, įskaitant slapyvardžių ar sutrumpinimų, grafinių atvaizdų ar logotipų, kuriuos naudoja Licenciaras ar CERN, išskyrus kai tai reikalinga, siekiant įvykdyti 3 straipsnio reikalavimus, arba kai toks naudojimas leidžiamas pagal įstatymus. Bet koks toks naudojimas turi būti realus ir neturi atrodyti, kaip patvirtinimas ar leidimas manyti, kad tame dalyvauja Licenciaras ar jo personalas.

8.3 CERN gali paskelbti šios Licencijos atnaujintas versijas ir variantus, kurie CERN atrodys kaip atitinkantys šios versijos dvasią, tačiau jose gali skirtys tam tikros detalės, siekiant atliepti naujai iškilusias problemas ar nuogąstavimus. Naujos versijos bus paskelbtos su unikaliu versijos numeriu ir varianto identifikatoriumi, nurodančiu variantą. Jei Licenciaras nurodė, kad tam tikras variantas taikomas Saugomai Išeities medžiagai, nenurodydamas konkrečios versijos, tai jūs galite laikyti, kad Saugoma Išeities medžiaga yra išleista pagal bet kurią to CERN-OHL varianto versiją. Jei nėra nurodyta varianto, tai laikoma, kad Saugoma Išeities medžiaga išleista pagal CERN-OHL-S. Licenciaras gali nurodyti, kad Saugomai Išeities medžiagai taikoma specifinė CERN-OHL versija arba bet kuri vėlesnė versija, tokiu atveju jūs galite taikyti šią ar bet kurią vėlesnę CERN išleisto to paties varianto CERN-OHL versiją.

Jūs galite laikyti, kad pagal CERN-OHL-W licencijuota Saugoma Išeities medžiaga yra licencijuojama pagal CERN-OHL-S tik tuo atveju, jei visi Saugomoje Išeities medžiagoje nurodyti Prieinami komponentai atitinka Prieinamų komponentų apibrėžimą CERN-OHL-S licencijos prasme.

8.4 Ši Licencija nustoja galioti nedelsiant, jei jūs nesilaikote jos sąlygų.

8.5 Tačiau, jei nutraukiate visus šios Licencijos pažeidimus, tuomet visi Licenciarai atstato jūsų Licencijos galiojimą, išskyrus kai kuris nors Licenciaras, kol jūsų pažeidimas dar nebuvo panaikintas, nutraukė šią Licenciją, pateikdamas jums pranešimą apie pažeidimą ir reikalaudamas pašalinti pažeidimą per 30 dienų laikotarpį, tačiau jūs iki to 30 dienų laikotarpio pabaigos nesugebėjote užtikrinti atitikties visais svarbiausiais aspektais. Jei jūs pakartotinai padarote pažeidimą po pranešimo gavimo ir Licencijos galiojimo atstatymo, tai ši Licencija nustoja galioti nedelsiant ir visam laikui. 6 straipsnis išlieka galioti po bet kokio Licencijos nutraukimo.    

8.6 Niekas negali reikalauti laikytis šios Licencijos, išskyrus Licenciarą. Trečiosioms šalims tokia teisė negali būti suteikta.


3. CERN Open Hardware Licence Version 2 – [angliškai] Strongly Reciprocal

Tai yra neoficialus CERN Open Hardware Licence vertimas į lietuvių kalbą. CERN nėra jo skelbėja. Vertime nėra paskelbtos platinimo teisinės sąlygos dokumentacijos ir techninės įrangos, kurioms taikoma CERN OHL. Tik angliškame CERN OHL tekste tokios sąlygos yra nustatytos. Tačiau tikimės, kad šis vertimas padės kalbantiems lietuvių kalba geriau suprasti CERN OHL.

Preambulė

CERN sukūrė šią licenciją, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp techninės įrangos dizainerių ir suteikti teisinį įrankį, kuris leistų užtikrinti laisvę naudoti, studijuoti, modifikuoti, dalintis ar platinti techninės įrangos dizainus ir šiais dizainais besiremiančius produktus. CERN Open Hardware Licence versija Nr. 2 turi tris skirtingus variantus: CERN-OHL-P (permissive) ir dvi taip vadinamas abipusio įsipareigojimo (angl. reciprocal) licencijas: CERN-OHL-W (weakly reciprocal), ši licencija ir CERN-OHL-S (strongly reciprocal).

Autorių teisės į CERN-OHL-S priklauso CERN 2020. Ja naudotis kviečiami visi asmenys, bet ją modifikuoti draudžiama.

Šios Licencijos naudojimas nereiškia, nei kad CERN remia kurį nors Licenciarą ar jų dizainus, nei kad CERN dalyvauja jų kūrime.

1 Apibrėžimai

1.1 „Licencija“ reiškia šią CERN-OHL-S.

1.2 „Suderinta licencija“ reiškia

a) bet kuri ankstesnė CERN Open Hardware licencijos versija, arba

b) bet kuri CERN-OHL-S versija, arba

c) bet kuri licencija, pagal kurią jums leidžiama laikyti Išeities medžiagą, kuriai ji taikoma, kaip esančią licencijuojamą pagal CERN-OHL-S, su sąlyga, kad Perduodant tokią Išeities medžiagą ar bet kurį susijusį Produktą bus laikoma, kad tokia Išeities medžiaga yra licencijuojama pagal CERN-OHL-S.

1.3 „Išeities medžiaga“ reiškia informaciją tokią, kaip projektinė medžiaga apie dizainą arba skaitmeninis kodas, kuris gali būti naudojamas Produkto Padarymui ar jo testavimui arba Produkto paruošimui naudoti, Perduoti ar parduoti, nepaisant jo materialios laikmenos ar išraiškos formos. Ja gali būti ir Pranešimai.

1.4 „Saugoma Išeities medžiaga“ reiškia Išeities medžiagą, kuri yra aiškiai padaryta prieinama.

1.5 „Produktas“ reiškia tiek pabaigtoje, tiek dar nebaigtoje formoje esantį bet kokį įrenginį, komponentą, kūrinį ar fizinį objektą, kurie atsiranda naudojant, taikant ar apdorojant Išeities medžiagą.

1.6 „Padaryti“ reiškia sukurti ar sukonfigūruoti kažką, kas būtų padaryta gaminant, surenkant, sukompiliuojant, užkraunant ar taikant Išeities medžiagą ar kitą Produktą ar dar kaip nors kitaip padaroma.

1.7 „Prieinamas komponentas“ reiškia bet kokią dalį, surenkamą mazgą, biblioteką ar kodą, kuris:

a) Jums yra licencijuojamas kaip Pilna Išeities medžiaga pagal Suderintą licenciją; arba

b) yra prieinamas tuo metu, kai jį turintis Produktas arba Išeities medžiaga pirmą kartą Perduodama jums arba kuriam nors kitam potencialiam licencijatui,

    i) kaip materiali dalis, suteikiant pakankamai teisių ir informacijos, įskaitant konfigūracinius ir programinius failus, informaciją apie jo savybes ir sąsajas, kas leistų Produktą pačiam Pasidaryti arba kas būtų panaudota Produkto Padarymui; arba

ii) kaip dalis įprastos įrankio komplektacijos, leidžiančios suprojektuoti arba Pasidaryti Produktą.

1.8 „Pilna Išeities medžiaga“ reiškia rinkinį visos Išeities medžiagos, būtinos Produkto Padarymui tokioje formoje, kuri pageidautina turėti norint padaryti modifikacijas, įskaitant būtiną instaliavimą ar sąsajos informaciją (angl. interfacing information), tiek Produkte, tiek bet kuriame jam priklausančiame Prieinamame komponente. Jei formatas yra uždarojo tipo, tuomet tai turi būti pateikta tokiame formate (jei uždarojo tipo įrankis leidžia tokį formatą sukurti), kurį potencialūs licenciatai galėtų peržiūrėti, naudodamiesi jiems prieinamu įrankiu, kuris būtų licencijuojamas pagal Free Software Foundation ar Open Source Initiative patvirtintas licencijas. Į Pilną Išeities medžiagą neprivalo būti įtraukta visų Prieinamų komponentų Išeities medžiaga, jei į Pilną Išeities medžiagą įtrauksite pakankamai informacijos, leidžiančios gavėjui Padaryti Produktą ar leidžiančios kitam panaudoti Prieinamą komponentą Produkto Padarymui.

1.9 „Išeities medžiagos vieta“ reiškia vietą, kurioje Licenciaras patalpina Saugomą Išeities medžiagą ir kuri, Licenciaro pagrįsta nuomone, bus lengvai pasiekiama mažiausiai 3 (tris) metus kiekvienam, norinčiam gauti skaitmeninę kopiją.

1.10 „Pranešimas“ reiškia autorių teisių, pripažinimo ar prekių ženklų pranešimus, nuorodas į Išeities medžiagos vietą, modifikacijų pranešimus (3.3(b) papunktis) ir visus pranešimus, kuriuose referuojama į šią Licenciją ir garantijos netaikymą, ir kurie yra įtraukti į Saugomą Išeities medžiagą.

1.11 „Licencijatas“ arba „jūs“ reiškia bet kurį asmenį, besinaudojantį šia Licencija suteiktomis teisėmis.

1.12 „Licenciaras“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuris sukuria arba modifikuoja Saugomą Išeities medžiagą. Asmuo tuo pačiu metu gali būti ir Licencijatu, ir Licenciaru.

1.13 „Perduoti“ reiškia viešai paskelbti arba platinti.

2 Taikymas

2.1 Ši Licencija reglamentuoja Saugomos Išeities medžiagos ir Produktų naudojimą, kopijavimą, modifikavimą, Perdavimą ir Produktų Padarymą. Naudodamiesi bet kuria pagal šią Licenciją suteikta teise jūs visam laikui įsipareigojate laikytis šių sąlygų.

2.2 Ši Licencija yra tiesiogiai suteikta Licenciaro jums ir galioja visame pasaulyje visam laikui.

2.3 Jums draudžiama tiek sutarties pagalba, tiek kitais būdais bandyti apriboti kitiems Licencijatams pagal šią Licenciją suteiktas teises.

2.4 Šia Licencija nesiekiama apriboti teisėto naudojimo (angl. fair use), teisėto disponavimo ar kitų panašių teisių.

3 Saugomos Išeities medžiagos kopijavimas, modifikavimas ir Perdavimas

3.1 Jūs galite kopijuoti ir Perduoti išreikštos simboliais (angl. verbatim) Saugomos Išeities medžiagos kopijas bet kokioje laikmenoje, jei išsaugosite visus Pranešimus.

3.2 Jūs galite modifikuoti Saugomą Išeities medžiagą, išskyrus Pranešimus, jei jūs neatšaukiamai įsipareigojate padaryti modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą prieinamą Išeities medžiagos vietoje, jei Perduosite Produktą esant aplinkybėms, kai gavėjai kitaip negali gauti modifikuotos Saugomos Išeities medžiagos kopijos. Tokiais atvejais taikomas 3.3 papunktis.

Pranešimus galite ištrinti tik tada, jei jie nebėra taikomi susijusiai Saugomai Išeities medžiagai, kurią modifikavote, taip pat jums leidžiama pridėti papildomą Pranešimą, taikomą jūsų modifikacijoms. Saugomos medžiagos įtraukimas į didesnį kūrinį reiškia Saugomos medžiagos modifikavimą ir didesnis kūrinys tampa modifikuota Saugoma medžiaga.

3.3 Jūs galite Perduoti modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą (tokiu atveju, jūs turite būti Licenciaru), jei jūs:

a) paliksite Pranešimus, kaip to reikalaujama pagal 3.2 papunktį;

b) pridėsite Pranešimą į modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą, kuriame nurodysite, kad jūs ją modifikavote, datą ir trumpą aprašymą, kaip jūs ją modifikavote;

c) modifikuotai Saugomai medžiagai pridėsite Pranešimą apie Išeities medžiagos Vietą, jei Perduosite esant aplinkybėms, kai gavėjai kitaip negali gauti modifikuotos Saugomos Išeities medžiagos kopijos; ir

d) modifikuotą Saugomą medžiagą licencijuosite pagal šios Licencijos sąlygas (arba, kaip nurodoma 8.3 papunktyje, pagal vėlesnę jos versiją, kai tai leidžiama pagal pirminės Saugomos medžiagos licenciją). Tokia modifikuota Saugoma medžiaga turi būti licencijuojama kaip visuma, išskyrus joje esančius Prieinamus komponentus, kurie liktų licencijuojami pagal jų licencijas.

4 Produktų Padarymas ir Perdavimas

Jūs galite Padaryti Produktus ir/ar Perduoti juos, jei jūs suteiksite gavėjams Pilnos Išeities medžiagos kopiją arba užtikrinsite, kad kiekvienam gavėjui būtų pranešta apie Pilnos Išeities medžiagos buvimo Vietą. Tokia Pilna Išeities medžiaga apima Saugomą Išeities medžiagą ir jūs atitinkamai privalote įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal 3.3 papunktį. Jei tai nurodoma Pranešime, tai ant Produkto turi būti aiškiai ir saugiai nurodyta Išeities medžiagos Vieta arba tai turi būti nurodoma jo pakuotėje ar dokumentacijoje taip, kaip tai nurodoma Pranešime.

5 Tyrimai ir vystymas

Jūs galite Perduoti Saugomą Išeities medžiagą, modifikuotą Saugomą Išeities medžiagą arba Produktus juridiniam asmeniui, kuris jūsų vardu atlieka vystymo, testavimo ar kokybės užtikrinimo darbus, jei tokie darbai atliekami pagal sąlygas, draudžiančias tokiam asmeniui naudoti Išeities medžiagą ar Produktus savo vidiniams tikslams ir Perduoti Išeities medžiagą ar Produktus, ar bet kokias jų modifikacijas kitiems asmenims, išskyrus jus. Bet kokios tokio asmens padarytos modifikacijos laikomos jūsų paties padarytomis pagal 3.2 papunktį.

6 GARANTIJOS NETAIKYMAS IR ATSAKOMYBĖ

6.1 GARANTIJOS NETAIKYMAS – Saugoma Išeities medžiaga ir bet kurie Produktai pateikiami tokie, kokie yra, ir bet kokia išreikštinė ar numanoma garantija, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, numanoma garantija dėl tinkamumo parduoti, dėl pakankamos kokybės, dėl trečiųjų šalių teisių nepažeidimo ir dėl tinkamumo konkrečiam tikslui ar naudojimui nėra taikoma jokiai Išeities medžiagai ar jokiam Produktui maksimalia įstatymų leistina apimtimi. Licenciaras nedaro jokių pareiškimų, kad kokia nors Išeities medžiaga ar koks nors Produktas nepažeidžia ar nepažeis jokių patentų, autorių teisių, komercinių paslapčių ar kitų turtinių teisių. Visa rizika, susijusi su bet kokios Išeities medžiagos ar bet kokio Produkto naudojimu, kokybe ir veikimu tenka jums, o ne Licenciarui. Šis garantijos netaikymas yra esminė Licencijos sąlyga ir esminė sąlyga bet kurių teisių pagal šią Licenciją suteikimui.

6.2 ATSAKOMYBĖS NETAIKYMAS IR RIBOJIMAS – Maksimalia įstatymų leistina apimtimi Licenciaras neatsako už tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, sąlygotus, išvardintuosius, baudžiamuosius ar kitus, bet kokio pobūdžio nuostolius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, neatsako už pakaitinių produktų ar paslaugų įsigijimą, už negalėjimą naudotis, už duomenų ar pelno netekimą ar už ūkinės veiklos sutrikdymą, nesvarbu kokios priežastys tai lėmė ir kokiomis sutarčių, garantijos, delikto, įskaitant neatsargumą, gamintojo atsakomybės ar kitomis teorijomis remiamasi, tiek, kiek tai susiję su Saugoma Išeities medžiaga, modifikuota Saugoma Išeities medžiaga ir/arba Produkto Padarymu ir Perdavimu, net ir tuo atveju, kai buvo informuota apie tokių nuostolių atsiradimo galimybę. Jūs privalote apsaugoti Licenciarą (-us) nuo bet kokios atsakomybės, sąnaudų, nuostolių, mokesčių ar išlaidų, įskaitant nuo trečiųjų šalių reikalavimų, susijusių su tokiu naudojimu.

7 Patentai

7.1 Pagal šios Licencijos sąlygas kiekvienas Licenciaras suteikia jums neterminuotą, visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, nemokamą, autorių mokesčiais neapmokestinamą, neatšaukiamą (išskyrus 7.2 ir 8.4 papunkčiuose numatytus atvejus) patento licenciją Padaryti, būti Padarius, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar kitaip perleisti Saugomą Išeities medžiagą ir Produktus, kuomet tokia licencija taikoma tik tiems Licenciaro licencijuojamiems patento apibrėžties punktams, kurie būtų pažeisti naudojantis teisėmis į Licenciaro Perduotą Saugomą Išeities medžiagą.

7.2 Jei inicijuojate bylinėjimąsi dėl patento pažeidimo prieš bet kurį asmenį, įskaitant priešieškinio padavimą, kur kaltinate, kad Saugoma Išeities medžiaga ar Produktas tiesiogiai pažeidžia patentą ar prisideda prie jo pažeidimo arba jūs siekiate gauti pareiškimą, kad pagal šią Licenciją licencijuojamas patentas yra negaliojantis arba netaikytinas, tuomet visos jums pagal šią Licenciją suteiktos teisės pasibaigia nuo tada, kai toks procesas inicijuojamas.

8 Bendros nuostatos

8.1 Jei kuri nors šios Licencijos nuostata dėl bet kurios priežasties yra ar tampa negaliojančia ar netaikytina, tai likusios nuostatos toliau lieka galioti.

8.2 Jūs negalite naudoti vardų, pavardžių ar pavadinimų, įskaitant slapyvardžių ar sutrumpinimų, grafinių atvaizdų ar logotipų, kuriuos naudoja Licenciaras ar CERN, išskyrus kai tai reikalinga, siekiant įvykdyti 3 straipsnio reikalavimus, arba kai toks naudojimas leidžiamas pagal įstatymus. Bet koks toks naudojimas turi būti realus ir neturi atrodyti, kaip patvirtinimas ar leidimas manyti, kad tame dalyvauja Licenciaras ar jo personalas.

8.3 CERN gali paskelbti šios Licencijos atnaujintas versijas ir variantus, kurie CERN atrodys kaip atitinkantys šios versijos dvasią, tačiau jose gali skirtys tam tikros detalės, siekiant atliepti naujai iškilusias problemas ar nuogąstavimus. Naujos versijos bus paskelbtos su unikaliu versijos numeriu ir varianto identifikatoriumi, nurodančiu variantą. Jei Licenciaras nurodė, kad tam tikras variantas taikomas Saugomai Išeities medžiagai, nenurodydamas konkrečios versijos, tai jūs galite laikyti, kad Saugoma Išeities medžiaga yra išleista pagal bet kurią to CERN-OHL varianto versiją. Jei nėra nurodyta varianto, tai laikoma, kad Saugoma Išeities medžiaga išleista pagal CERN-OHL-S. Licenciaras gali nurodyti, kad Saugomai Išeities medžiagai taikoma specifinė CERN-OHL versija arba bet kuri vėlesnė versija, tokiu atveju jūs galite taikyti šią ar bet kurią vėlesnę CERN išleisto to paties varianto CERN-OHL versiją.

8.4 Ši Licencija nustoja galioti nedelsiant, jei jūs nesilaikote jos sąlygų.

8.5 Tačiau, jei nutraukiate visus šios Licencijos pažeidimus, tuomet visi Licenciarai atstato jūsų Licencijos galiojimą, išskyrus kai kuris nors Licenciaras, kol jūsų pažeidimas dar nebuvo panaikintas, nutraukė šią Licenciją, pateikdamas jums pranešimą apie pažeidimą ir reikalaudamas pašalinti pažeidimą per 30 dienų laikotarpį, tačiau jūs iki to 30 dienų laikotarpio pabaigos nesugebėjote užtikrinti atitikties visais svarbiausiais aspektais. Jei jūs pakartotinai padarote pažeidimą po pranešimo gavimo ir Licencijos galiojimo atstatymo, tai ši Licencija nustoja galioti nedelsiant ir visam laikui. 6 straipsnis išlieka galioti po bet kokio Licencijos nutraukimo.

8.6 Niekas negali reikalauti laikytis šios Licencijos, išskyrus Licenciarą. Trečiosioms šalims tokia teisė negali būti suteikta.