Tai yra neoficialus Eclipse Public License – v 2.0 (EPL-2.0) vertimas į lietuvių k. Esant neatitikimų tarp licencijos tekstų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė visada teikiama tekstui anglų k. Oficialios licencijavimo sąlygos yra pateikiamos tik angliškame Eclipse Public License versijos Nr. 2.0 tekste.

Į lietuvių k. išvertė advokatas Paulius Galubickas, 2022-04-13.

Eclipse Public License – v 2.0

SUSIJUSI PROGRAMA YRA SUTEIKIAMA PAGAL ŠIOS ECLIPSE PUBLIC LICENSE (toliau – „SUTARTIES”) SĄLYGAS. BET KOKS PROGRAMOS NAUDOJIMAS, ATGAMINIMAS AR PLATINIMAS REIŠKIA GAVĖJO SUTIKIMĄ SU ŠIA SUTARTIMI.

1. APIBRĖŽIMAI

“Indėlis” reiškia:

a) pirmojo Indėlio autoriaus atveju, tai yra pradinis turinys, kuris Platinamas pagal šią Sutartį ir

b) kiekvieno paskesnio Indėlio autoriaus atveju, tai reiškia:

     i) Programoje padarytus pakeitimus ir

     ii) Programos papildymus,

kai tokius Programos pakeitimus ir/ar papildymus padaro ir platina konkretus Indėlio autorius. Indėlis laikomas padarytu Indėlio autoriaus, jei jis buvo prijungtas prie Programos paties Indėlio autoriaus arba kito asmens, veikiančio Indėlio autoriaus vardu. Indėliais nėra laikomi Programos pakeitimai ar papildymai, kurie nėra Modifikuoti kūriniai. 

“Indėlio autorius” reiškia asmenį arba organizaciją, kurie platina Programą.

”Licencijuojami patentai” reiškia Indėlio autoriaus licencijuojamus patento apibrėžties punktus, kurie būtų pažeisti, jei jo Indėlis būtų naudojamas ar pardavinėjamas pats vienas arba kartu su Programa.

“Programa” reiškia Indėlius Platinamus pagal šią Sutartį.

“Gavėjas” reiškia bet kurį asmenį, kuris gauna Programą šios Sutarties pagrindu.

“Išvestiniai kūriniai” reiškia kūrinius tiek Išeities kodo, tiek kitokioje formoje, kurie remiasi Programa (ar yra išvestiniai iš jos) ir kurių redagavimai, aprašymai, detalizavimas ar kitokie modifikavimai, kaip visuma, laikomi autoriaus originaliu kūriniu.

“Modifikuoti kūriniai” reiškia bet kokius kūrinius Išeities kodo ar kitokioje formoje, kurie sukuriami prie Programos prijungiant, iš jos ištrinant ar tam tikrą jos medžiagą (turinį) modifikuojant, įskaitant pavyzdžiui bet kokį naują išeities kodo failą, kuriame yra kokia nors Programos medžiaga. Modifikuoti kūriniai neapima kūrinių, kuriuose tėra Programos deklaracijos, sąsajos, tipai, klasės, struktūros ar failai, kurių konkrečiu atveju vienintelis tikslas tėra sujungti arba susieti vardų ar klasių pagalba Programą arba Modifikuotą kūrinį.

“Platinti” reiškia šiuos veiksmus a) platinimą arba b) padarymą prieinamu bet kuriuo būdu, kuomet galimas kopijos perdavimas.

“Išeities kodas” reiškia Programos modifikavimui naudojamą jos išraiškos formą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, programinės įrangos išeities kodą, dokumentacijos išeities kodą ir konfiguracinius failus.

“Antrinė licencija” reiškia arba GNU General Public License versiją Nr. 2.0, arba bet kurią vėlesnę jos versiją, įskaitant pirmojo Indėlio autoriaus joms suteiktas išimtis ar papildomus leidimus.

2. TEISIŲ SUTEIKIMAS

a) Pagal šios Sutarties sąlygas kiekvienas Indėlio autorius šiuo suteikia Gavėjui neišimtinę, visame pasaulyje galiojančią, autoriniais mokesčiais neapmokestinamą autorių teisių licenciją atgaminti, padaryti Išvestinius kūrinius, padaryti viešai prieinamus, viešai atlikti, Platinti ir sub-licencijuoti bet kokius tokio Indėlio autoriaus Indėlį ir Išvestinius kūrinius.

b) Pagal šios Sutarties sąlygas kiekvienas Indėlio autorius šiuo suteikia Gavėjui neišimtinę, visame pasaulyje galiojančią, patentiniais mokesčiais neapmokestinamą patento licenciją, skirtą Licencijuojamiems patentams, padaryti, naudoti, parduoti, siūlyti parduoti, importuoti ir kitaip kaip nors perleisti bet kokį tokio Indėlio autoriaus Indėlį, esantį Išeities kodo ar kitoje formoje. Tokia patento licencija turi galioti Indėlio ir Programos kombinacijai, jei tuo metu, kai Indėlio autorius prijungia Indėlį, toks prijungimas sąlygoja Licencijuojamų patentų taikymą tokiai kombinacijai. Patento licencija neturi galioti jokiai kitai kombinacijai, kurioje yra Indėlis. Tokia licencija pati savaime (lot. per se) negalioja jokiai įrangai.

c) Gavėjas supranta, kad nors Indėlio autorius ir suteikia aukščiau paminėtas licencijas, tačiau nei vienas Indėlio autorius jokių garantijų, kad Programa nepažeidžia kitų asmenų patentų ar kitų intelektinių nuosavybės teisių, nesuteikia. Indėlio autoriai neprisiima jokios atsakomybės Gavėjo atžvilgiu, jei kuris nors kitas asmuo pareikštų reikalavimus dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar dėl ko nors kitko. Aukščiau paminėtų teisių ir licencijų naudojimosi sąlyga yra ta, kad kiekvienas Gavėjas turi prisiimti visą atsakomybę gauti teisę naudotis kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, jei tokios būtų reikalingos. Pavyzdžiui, jei tam, kad Gavėjas galėtų Platinti Programą yra reikalinga trečiosios šalies patento licencija, tai Gavėjas prieš platindamas Programą turi pats pasirūpinti jos gavimu.

d) Kiekvienas Indėlio autorius pareiškia, kad jo žiniomis į Indėlį jis turi pakankamai autorių teisių, kurios suteikia jam teisę pagal šią Sutartį suteikti autorių teisių licenciją. 

e) Nepaisant Antrinės licencijos sąlygų, joks Indėlio autorius jokiam Gavėjui nesuteikia papildomų teisių, nei tos, kurios nurodytos Sutartyje, dėl to kad Gavėjas gauna Programą pagal Antrinės licencijos sąlygas (jei toks gavimas leidžiamas pagal 3 straipsnio sąlygas).

3. REIKALAVIMAI

3.1 Jei Indėlio autorius Platina Programą bet kurioje jos formoje, tai:

a) Programos išeities kodas turi būti padarytas prieinamu pagal 3.2 straipsnį ir Indėlio autorius Programoje turi pateikti pranešimą, kad Programos Išeities kodas yra prieinamas pagal šią Sutartį, bei informuoti Gavėjus, kaip jį gauti protingų pastangų pagalba ar įprastai programų apsikeitimui naudojamų medijų pagalba; ir

b) Indėlio autorius gali Programą Platinti pagal kitą licenciją nei ši Sutartis, jei tokioje licencijoje:

     i) aiškiai nurodyta, kad nei vienas Indėlio autorius nesuteikia jokių garantijų ir jokių išreikštų ar numanomų sąlygų, įskaitant jokių garantijų ar sąlygų dėl nuosavybės ir trečiųjų asmenų teisių nepažeidimo, ir numanomų garantijų ar sąlygų dėl tinkamumo prekybai ar konkrečiam tikslui,

     ii) aiškiai nurodyta, kad nei vienas Indėlio autorius neprisiima jokios atsakomybės dėl nuostolių, įskaitant tiesioginių, netiesioginių, specialiųjų, atsitiktinių ir sąlyginių nuostolių, pavyzdžiui dėl pelno netekimo,

     iii) nesiekiama riboti ar pakeisti gavėjų teisių į Išeities kodą pagal 3.2 straipsnį, ir

     iv) reikalaujama, kad bet kuris paskesnis Programos platintojas ją platintų pagal licenciją, tenkinančią šio 3 straipsnio sąlygas.

3.2 Kai Programa Platinama kaip Išeities kodas, tai:

a) jis privalo būti padarytas prieinamu pagal Sutartį arba kai Programa (i) yra sujungta su kita medžiaga atskirame faile ar failuose, kurie padaryti prieinamais pagal Antrinę licenciją ir (ii) pradinis Indėlio autorius prie Išeities kodo pridėjo šios Sutarties Priede A nurodytą pranešimą, tuomet Programa gali būti padaryta prieinama pagal tokios Antrinės licencijos sąlygas, ir

b) šios Sutarties kopija turi būti pridėta prie kiekvienos Programos kopijos.

3.3 Indėlio autoriai iš bet kurios jų Platinamos Programos kopijos negali pašalinti ar pakeisti jokių pranešimų apie autorių teises, patentus, prekių ženklus ir padėkas, taip pat informacijos apie garantijų netaikymą, atsakomybės ribojimus (toliau visi kartu “pranešimai”), kurie pateikiami Programoje, tačiau Indėlių autoriai turi teisę pridėti savo pačių atitinkamus pranešimus.

4. KOMERCINIS PLATINIMAS

Komerciškai platinantys distributoriai gali prisiimti tam tikrus įsipareigojimus prieš galutinius naudotojus, verslo partnerius ir pan. Nors šia licencija siekiama skatinti Programos komercinį naudojimą, tačiau Indėlio autorius, įtraukdamas Programą į siūlomą komercinį produktą, turi tai padaryti taip, kad dėl to neatsirastų jokios atsakomybės kitiems Indėlio autoriams. Todėl, jei Indėlio autorius įtraukia Programą į siūlomą komercinį produktą, toks Indėlio autorius (toliau – „Komercinis Indėlio autorius“) šiuo sutinka ginti ir kompensuoti bet kokius netekimus, nuostolius, išlaidas (toliau visi kartu vadinami „Netekimais“) kiekvienam kitam Indėlio autoriui (toliau „Kompensaciją turintis gauti Indėlio autorius“), jei jie kyla iš ieškinių, bylinėjimosi ir kitų teisinių veiksmų, kuriuos pradeda trečioji šalis prieš Kompensaciją turintį gauti Indėlio autorių tiek, kiek tai buvo sąlygota Komercinio Indėlio autorius veikimo ar neveikimo, susijusio su Programos platinimu siūlomame komerciniame produkte. Kad Kompensaciją turintis gauti Indėlio autorius galėtų tuo pasinaudoti, jis privalo: a) nedelsiant informuoti raštu Komercinį Indėlio autorių apie tokį ieškinį ir b) leisti Komerciniam Indėlio autoriui kontroliuoti gynybą [nuo tokio ieškinio] ir susijusias derybas dėl taikaus susitarimo bei dėl to bendradarbiauti su Komerciniu Indėlio autoriumi. Kompensaciją turintis gauti Indėlio autorius savo sąskaita gali pats dalyvauti tokioje byloje.

Pavyzdžiui, Indėlio autorius gali įtraukti Programą į siūlomą komercinį produktą – Produktą X. Toks Indėlio autorius tuomet laikomas Komerciniu Indėlio autoriumi. Jei toks Komercinis Indėlio autorius suteikia funkcionalumo užtikrinimą ar pasiūlo garantijas Produktui X, tai už tokį funkcionalumo užtikrinimą ir garantijas atsakomybę prisiima tik Komercinis Indėlio autorius. Pagal šį straipsnį Komercinis Indėlio autorius turės ginti kitus Indėlio autorius nuo reikalavimų, susijusių su tokiu funkcionalumo užtikrinimu ir garantijomis, o jei teismas dėl to priteistų iš kitų Indėlio autorių nuostolių atlyginimą, tai juos atlyginti privalės Komercinis Indėlio autorius.

5. JOKIŲ GARANTIJŲ

NEBENT BŪTŲ AIŠKIAI NURODYTA KITAIP ŠIOJE SUTARTYJE IR TIEK, KIEK TAI NEPRIEŠTARAUJA TAIKOMAI TEISEI, PROGRAMA SUTEIKIAMA TOKIA, “KOKIA YRA”, PAGRINDU, BE JOKIŲ IŠREIKŠTINIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ AR KITŲ SĄLYGŲ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, BE GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ DĖL NUOSAVYBĖS, DĖL TEISIŲ NEPAŽEIDIMO, DĖL TINKAMUMO PREKYBAI AR DĖL TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. Kiekvienas gavėjas prisiima visą atsakomybę dėl tinkamumo naudoti ir platinti Programą ir prisiima visas rizikas dėl naudojimosi iš šios Sutarties kylančiomis teisėmis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, rizikas ir išlaidas, susijusias su programos klaidomis, su atitikimu taikomai teisei, su duomenimis, programoms ar įrangai padaryta žala ar jų praradimu, taip pat su veikimo nutrūkimu ar sutrikimu. 

6. ATSAKOMYBĖS NEPRISIĖMIMAS

NEBENT BŪTŲ AIŠKIAI NURODYTA KITAIP ŠIOJE SUTARTYJE IR TIEK, KIEK TAI NEPRIEŠTARAUJA TAIKOMAI TEISEI, NEI GAVĖJAS, NEI JOKS INDĖLIO AUTORIUS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PAVYZDINIUS AR SĄLYGOTUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ, NESVARBU DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ KYLANČIUS, NAUDOJANT AR PLATINANT PROGRAMĄ AR NAUDOJANTIS SUTARTIES TEISĖMIS, NET IR TUO ATVEJU, KAI BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO GALIMYBĘ.

7. BENDROSIOS NUOSTATOS

Jei kuri nors Sutarties nuostata taptų negaliojanti ar netaikytina, tai nedaro įtakos kitų Sutarčių nuostatų galiojimui ir taikymui, o tokia nuostata šalių, nesiimant kitų veiksmų, turi būti pakeista tik tiek, kiek būtina, kad tokia nuostata taptų galiojančia ir taikytina.

Jei Gavėjas inicijuoja bylinėjimąsi dėl patento prieš bet kurį asmenį, įskaitant priešieškinio byloje padavimą, kur nurodoma, kad pati Programa, išskyrus jos sujungimus su kita programine įranga ar įrenginiu, pažeidžia Gavėjo patentą, tai tokiam Gavėjui suteiktos teisės pagal 2(b) straipsnį nustoja galioti nuo tos dienos, kurią buvo paduotas teismui toks procesinis dokumentas.

Visos Gavėjui suteiktos teisės pagal šią Sutartį nustoja galioti, jei šis nesilaiko Sutarties esminių sąlygų ir sužinojęs apie tokį pažeidimą per protingą terminą nepašalina jo. Jei visos Gavėjui pagal šią Sutartį suteiktos teisės nustoja galioti, Gavėjas sutinka kaip galima greičiau nutraukti Programos naudojimą ir platinimą. Tačiau Gavėjo įsipareigojimai pagal šią Sutartį ir Gavėjo suteiktos visos Programos licencijos toliau lieka galioti.

Šios Sutarties kopijas leidžiama visiems kopijuoti ir platinti, tačiau siekiant išvengti neatitikimų Sutarties tekstas yra saugomas autorių teisėmis ir jis gali būti keičiamas tik toliau nurodytu atveju. Sutarties administratorius pasilieka teisę laikas nuo laiko paskelbti naujas šios Sutarties versijas, įskaitant naujas jų redakcijas. Niekas kitas, išskyrus Sutarties administratorių, neturi teisės keisti šios Sutarties. Eclipse Foundation yra pirminis Sutarties administratorius. Eclipse Foundation turi teisę perleisti savo Sutarties administravimo teisę kitam asmeniui, kuris tam yra tinkamas. Kiekvienai naujai Sutarties versijai bus suteiktas atskiras versijos numeris. Programa, įskaitant Indėlius, gali būti visada Platinama pagal tą Sutarties versiją, pagal kurią ji buvo gauta.  Bet po to, kai yra paskelbiama nauja Sutarties versija, Indėlio autorius turi teisę pasirinkti Platinti Programą, įskaitant jos Indėlius, pagal Sutarties naują versiją.

Išskyrus 2(a) ir 2(b) straipsniuose nurodytas teises, Gavėjui pagal šią Sutartį nesuteikiama jokių kitų teisių ar licencijų į Indėlių autorių intelektinę nuosavybę jokiais būdais. Visos teisės į Programą, kurios nėra aiškiai suteiktos pagal šią Sutartį, lieka pas jų savininkus. Iš šios Sutarties kylančias teises gali priversti vykdyti tik Indėlio autorius ar Gavėjas, bet ne kiti asmenys. Šia Sutartimi nesuteikiama teisių trečiosioms šalims kaip naudos gavėjams. 

Priedas A – Antrinės licencijos pranešimo forma

“Šis Išeities kodas taip pat gali būti padarytas prieinamu pagal šias Antrines licencijas: {licenzijos(-ų) pavadinimas (-ai), versija(-os) ir išimtys ar papildomi leidimai čia}, jei tenkinamos Eclipse Public License versijoje Nr. 2.0 nurodytos sąlygos dėl tokio padarymo prieinamu.”

Išeities kodo licencijavimui pagal Antrines licencijas nepakanka tik įtraukti šios Sutarties kopiją, įskaitant šį Priedą A.

Jei neįmanoma ar nenorima įtraukti pranešimo į konkretų failą, tai galite pranešimą įdėti į tą vietą, kur gavėjas greičiausiai ieškotų tokio pranešimo, pavyzdžiui, atitinkamo katalogo faile pavadinimu LICENSE.

Jūs galite pridėti papildomų patikslinančių pranešimų apie autorių teisių savininkus.