Tai yra neoficialus GNU Laisvosios dokumentacijos licencijos (angl. Free Documentation License, FDL) vertimas į lietuvių kalbą. Jis nėra Free Software Foundation patvirtintas ir paskelbtas. Todėl teisiškai jame nėra paskelbtos oficialios dokumentacijos platinimo sąlygos, kurios yra nustatytos GNU FDL angliškoje versijoje. Tokios sąlygos yra pateiktos tik GNU FDL tekste anglų kalba. Tačiau mes tikimės, kad šis vertimas padės šios kalbos vartotojams geriau suprasti GNU FDL.

Į lietuvių k. vertė advokatas Paulius Galubickas, 2024-06-07

GNU FDL angliškas tekstas pasiekiamas <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>

GNU Laisvosios dokumentacijos licencija / GNU Free Documentation License
Versija Nr. 1.3, 2008 m. lapkričio 3 d.

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>
Šios licencijos tekstą leidžiama kopijuoti ir platinti, tačiau jį keisti draudžiama.

0. Preambulė

Šia Licencija siekiama, kad naudojimosi instrukcijos, knygos ar kitas funkcionalumą aprašantis pagalbinis dokumentas būtų laisvai (laisvės prasme) prieinamas ir naudojamas, siekiant užtikrinti, kad bet kas galėtų tokius dokumentus laisvai kopijuoti ir platinti, tiek juos pakeitęs, tiek be pakeitimų, tiek komerciškai, tiek nekomerciškai. Be to, ši Licencija suteikia autoriui ir leidėjui teisę reikalauti būti paminėtiems už jų atliktą darbą ir tuo pačiu pagal šią Licenciją jie nėra laikomi atsakingais už kitų asmenų padarytus pakeitimus.

Ši Licencija yra „copyleft” tipo licencija, tai reiškia, kad išvestinių iš dokumento kūrinių naudojimosi sąlygos taip pat turi suteikti tas pačias laisves. Ši Licencija papildo GNU Viešąją licenciją, kuri yra „copyleft” tipo licencija, skirta laisvajai programinei įrangai.

Šią Licenciją sukūrėme, siekdami kad ji būtų naudojama laisvosios programinės įrangos pagalbinei dokumentacijai, nes laisvajai programinei įrangai reikalinga ir laisvoji dokumentacija, t. y. laisvoji programa turi būti pateikta kartu su pagalbine dokumentacija, suteikiančia tas pačias laisves kai ir pati programa. Tačiau ši Licencija gali būti naudojama ne tik programinės įrangos pagalbinei dokumentacijai; ji gali būti naudojama bet kokiam tekstiniam kūriniui, neatsižvelgiant į jo temą ar į tai, kad jis išleistas kaip spausdinta knyga. Šią Licenciją rekomenduojame iš esmės naudoti kūriniams, kurių paskirtis yra pateikti instrukcijas ar pagalbinę medžiagą.

1. TAIKYMAS IR SĄVOKOS

Ši Licencija taikoma bet kokiai pagalbinei dokumentacijai ar kitam kūriniui bet kokioje laikmenoje, kuriame yra autorių teisių turėtojo pranešimas, kad toks kūrinys gali būti platinamas pagal šios Licencijos sąlygas. Tokiu pranešimu suteikiama visame pasaulyje galiojanti, nemokama ir neterminuota licencija naudoti tą kūrinį pranešime nurodytomis sąlygomis. Toliau naudojama sąvoka “Dokumentas” reiškia minėtą pagalbinę dokumentaciją ar kūrinį. Bet kuris visuomenės narys yra licencijatas (licencijos turėtojas) ir vadinamas “jūs”. Laikoma, kad jūs sutinkate su Licencijos sąlygomis, jei kopijuojate, modifikuojate ar platinate kūrinį tokiu būdu, kuriam pagal autorių teisę yra būtinas leidimas.

„Modifikuota Dokumento versija” – tai bet koks kūrinys, kuriame yra Dokumentas ar jo dalis, nukopijuotas pažodžiui arba su pakeitimais ir (arba) išverstas į kitą kalbą.

„Antrinis skyrius” – tai nurodytas priedas arba pirmasis Dokumento skyrius, kuriame aptariamas tik Dokumento leidėjų ar autorių santykis su bendra Dokumento tema (arba su susijusiais klausimais) ir kuriame nėra nieko, kas yra tiesiogiai susiję su pačiu turinio dalyku. (Taigi, jei Dokumentas iš dalies yra matematikos vadovėlis, Antriniame skyriuje negali būti aiškinama jokia matematikos tema). Jo ryšys gali būti istorinio pobūdžio su dalyku ar susijusiais dalykais arba su teisine, komercine, filosofine, etine ar politine pozicija dalyko atžvilgiu.

„Nekintami skyriai” – tai tam tikri Antriniai skyriai, kurių pavadinimai yra nurodyti kaip Nekintamų skyrių pavadinimai pranešime, kuriame nurodoma, kad Dokumentas išleistas pagal šią Licenciją. Jei skyrius neatitinka pirmiau pateikto Antrinio skyriaus apibrėžimo, jo negalima priskirti prie Nekintamųjų. Dokumente gali nebūti Nekintamų skyrių. Jei Dokumente nenurodytas nė vienas Nekintantis skyrius, vadinasi, tokių nėra.

„Viršelio tekstai” – tai tam tikros trumpos teksto ištraukos, kurios yra išvardytos kaip priekinio viršelio tekstai arba galinio viršelio tekstai pranešime, kuriame teigiama, kad Dokumentas išleistas pagal šią Licenciją. Priekinio viršelio tekstas negali būti ilgesnis kaip 5 žodžiai, o galinio viršelio tekstas negali būti ilgesnis kaip 25 žodžiai.

„Skaidri” Dokumento kopija – tai mašininiu būdu skaitoma kopija, pateikta plačiajai visuomenei prieinamu formatu, kurio specifikacija yra viešai prieinama ir kuris leidžia dokumentą taisyti paprastais bendraisiais teksto redaktoriais arba iš pikselių sudarytų vaizdų atveju bendromis tam skirtomis redagavimo programomis, arba piešinių atveju kokiu nors plačiai prieinamu grafikos redaktoriumi, kurių pagalba galima įterpti tekstą redagavimui ar išsaugoti kituose formatuose, kurie leidžia įterpti tekstą redagavimui. Jei kopija nors ir padaryta skaidriame formate, bet jos skaitytojai negali jos vėliau pakeisti ar jie yra ribojami tai padaryti, tai tokia kopija negali būti laikoma skaidria. Paveikslėlio formatas nėra skaidrus, jei jis panaudojamas reikšmingai didelei teksto daliai.

Neskaidri yra kopija, padaryta skaidraus formato rinkmenoje, kurios žymėjimas arba žymėjimo nebuvimas yra sutvarkytas taip, kad skaitytojams būtų trukdoma arba neleidžiama vėliau ją keisti. Paveikslėlio formatas nėra skaidrus, jei jis naudojamas bet kokiam dideliam teksto kiekiui. Kopija, kuri nėra skaidri, vadinama “neskaidria” (angl. opaque).

Skaidrių kopijų formatais laikomi ASCII be pakeitimų, Texinfo įvesties formatas, LaTeX įvesties formatas, SGML ar XML naudojant viešai prieinamą DTD, standartą atitinkantis paprastas HTML, PostScript ar PDF leidžiantys žmogui atlikti pakeitimus. Skaidriais paveikslėlių formatais laikomi PNG, XCF ir JPG. Neskaidrūs formatai apima uždaro tipo (angl. proprietary) formatus, kuriuos galima skaityti ir redaguoti tik su uždaro tipo tekstiniais redaktoriais, SGML ar XML, kurių DTD ir/ar redagavimo įrankiai nėra viešai prieinami, automatiškai generuojami HTML, PostScript ar PDF, kurie sukuriami tekstinių redaktorių pagalba tik išvesties tikslu.

„Antraštinis puslapis” – tai spausdintos knygos titulinis puslapis ir tokie paskesni puslapiai, kurių reikia tam, kad būtų galima įskaitomai pateikti medžiagą, kurią pagal šią Licenciją reikia pateikti tituliniame puslapyje. Kūrinių, kurių formatai neturi titulinio puslapio, „Titulinis puslapis” reiškia tekstą, esantį šalia labiausiai matomo kūrinio pavadinimo, prieš prasidedant pagrindiniam tekstui.

“Leidėjas” reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuris viešai platina Dokumento kopijas.

Skyrius pavadinimu „XYZ” – tai pavadinimas Dokumento poskyrio, kurio pavadinimas yra būtent XYZ arba skliausteliuose po teksto, kuriame XYZ išverstas į kitą kalbą, yra XYZ. (Šiuo atveju XYZ reiškia konkretų toliau paminėtą skyriaus pavadinimą, pavyzdžiui, ” Padėkos”, „Dedikacijos”, „Patvirtinimai” arba „Istorija”). Nurodymas „išsaugoti pavadinimą” tokio skyriaus, kai keičiate Dokumentą, reiškia, kad jis turi likti pavadintas skyriumi „XYZ”.

Dokumente šalia pranešimo, kuriame nurodoma, kad ši Licencija taikoma Dokumentui, gali būti nurodoma apie garantijų netaikymą. Toks pranešimas apie garantijų netaikymą laikytinas tokiu būdu įtrauktu į Licencijos sąlygas, bet tik tiek, kiek tai susiję su garantijų netaikymu, ir bet kokios kitos interpretacijos apie garantijų netaikomumą negalioja ir neturi jokios įtakos Licencijai.

2. PAŽODINIS KOPIJAVIMAS

Jūs galite kopijuoti ir platinti Dokumentą bet kokioje laikmenoje komerciniais ar nekomerciniais tikslais su sąlyga, kad ši Licencija, pranešimai apie autorių teises ir pranešimas apie tai, kad ši Licencija taikoma Dokumentui, bus atgaminti visose kopijose ir kad šios Licencijos nepapildysite jokiomis kitomis sąlygomis. Jūs negalite naudoti techninių priemonių, kad trukdytumėte skaityti ar kontroliuoti jūsų padarytų ar platinamų kopijų skaitymą ar tolesnį kopijavimą. Tačiau už kopijas galite imti kompensaciją. Jei platinate pakankamai daug kopijų, taip pat privalote laikytis 3 skyriuje nurodytų sąlygų.

Jūs taip pat galite skolinti kopijas tomis pačiomis pirmiau nurodytomis sąlygomis ir viešai rodyti kopijas.

3. KOPIJAVIMAS KIEKIAIS

Jei išleidžiate spausdintas Dokumento kopijas (arba kopijas laikmenose, kurios paprastai turi spausdintus viršelius), kurių skaičius viršija 100, ir kai Dokumento licencijos pranešime reikalaujama pateikti Viršelio tekstus, tai jūs privalote pridėti kopijas su viršeliais, kuriuose aiškiai ir įskaitomai būtų nurodyti visi šie Viršelio tekstai: ant priekinio viršelio – priekinio viršelio tekstai, o ant galinio viršelio – galinio viršelio tekstai. Ant abiejų viršelių taip pat turi būti aiškiai ir įskaitomai nurodyta, kad esate šių kopijų leidėjas. Ant priekinio viršelio turi būti pateiktas visas pavadinimas, o visi pavadinimo žodžiai turi būti vienodai ryškūs ir matomi. Ant viršelių galite papildomai pridėti kitą informaciją. Kopijavimas su pakeitimais tik ant viršelių, jei juose išsaugomas Dokumento pavadinimas ir laikomasi šių sąlygų, gali būti laikomas pažodiniu kopijavimu.

Jei ant abiejų viršelių reikalaujami tekstai yra per dideli, kad tilptų įskaitomai, pirmuosius išvardytus tekstus tiek, kiek jie pagrįstai telpa, reikėtų dėti ant tikrojo viršelio, o kitus tęsti gretimuose puslapiuose.

Jei išleidžiate ar platinate Neskaidrias Dokumento kopijas, kurių skaičius viršija 100, kartu su kiekviena Neskaidria kopija privalote pridėti mašininio skaitymo Skaidrią kopiją arba kiekvienoje Neskaidrioje kopijoje arba kartu su ja nurodyti kompiuterių tinklo vietą, iš kur tinklu besinaudojanti visuomenė, naudodamasi viešais standartiniais tinklo protokolais, galėtų atsisiųsti visą Skaidrią Dokumento kopiją be pridėtinės medžiagos. Jei pasinaudosite pastarąja galimybe, pradėdami platinti Neskaidrias kopijas tam tikru kiekiu, privalote imtis pagrįstai apdairių priemonių, kad užtikrintumėte, jog Skaidri kopija būtų prieinama nurodytoje vietoje bent vienerius metus po to, kai paskutinį kartą viešai išplatinsite Neskaidrią to leidinio kopiją (tiesiogiai arba per savo atstovus ar mažmenininkus).

Nors tai nėra privaloma, bet rekomenduotina, kad prieš platindami bet kokį didelį kopijų skaičių prieš protingą terminą susisiektumėte su Dokumento autoriais, kad šie turėtų galimybę pateikti jums atnaujintą Dokumento versiją.

4. MODIFIKACIJOS (PAKEITIMAI)

Jūs galite kopijuoti ir platinti Modifikuotą Dokumento versiją 2 ir 3 skyriuose nurodytomis sąlygomis, jei Modifikuotą versiją išleisite būtent pagal šią Licenciją, o pakeista versija atitiks Dokumento paskirtį, taip suteiksite licenciją platinti ir keisti Modifikuotą versiją bet kam, kas turi jos kopiją. Be to, Modifikuotoje versijoje jūs privalote atlikti tokius veiksmus:

• A. Tituliniame puslapyje (ir ant viršelių, jei tokių yra) naudokite pavadinimą, kuris skirtųsi nuo Dokumento pavadinimo ir ankstesnių versijų pavadinimų (jei tokių buvo, jie turėtų būti išvardyti Dokumento skyriuje pavadinimu Istorija). Galite naudoti tą patį ankstesnės versijos pavadinimą, jei pirminis tos versijos leidėjas duoda tam leidimą.
• B. Tituliniame puslapyje kaip autorius nurodykite vieną ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, atsakingų už Modifikuotos versijos pakeitimų autorystę, ir bent penkis pagrindinius Dokumento autorius (visus pagrindinius autorius, jei jų yra mažiau nei penki), nebent jie atleidžia jus nuo šio paminėjimo reikalavimo.
• C. Tituliniame puslapyje nurodykite pakeistos versijos leidėjo pavadinimą kaip leidėjo.
• D. Išsaugokite visus Dokumento autorių teisių pranešimus.
• E. Šalia kitų pranešimų apie autorių teises pridėkite atitinkamą pranešimą apie savo pakeitimus.
• F. Iš karto po pranešimų apie autorių teises įtraukite licencijos pranešimą, pagal kurį suteikiamas visuomenei leidimas naudoti Modifikuotą versiją pagal šios Licencijos sąlygas, kaip nurodyta toliau pateiktame papildyme.
• G. Tame licencijos pranešime išsaugokite visus Dokumento licencijos pranešime nurodytus Nekintamų skyrių sąrašus ir privalomus Viršelio tekstus.
• H. Pridėkite nepakeistą šios Licencijos teksto kopiją.
• I. Išsaugokite skyrių pavadinimu „Istorija”, išsaugokite jo pavadinimą ir pridėkite prie jo punktą, kuriame būtų nurodyta bent jau Modifikuotos versijos pavadinimas, metai, nauji autoriai ir leidėjas, kaip nurodyta Antraštiniame puslapyje. Jei Dokumente nėra skyriaus pavadinimu „Istorija”, sukurkite skyrių, kuriame būtų nurodytas Dokumento pavadinimas, metai, autoriai ir leidėjas, kaip nurodyta jo Antraštiniame puslapyje, tada pridėkite punktą, kuriame būtų aprašyta Modifikuota versija, kaip nurodyta ankstesniame sakinyje.
• J. Išsaugokite Dokumente nurodytą tinklo vietą, jei tokia yra, viešai prieigai prie Skaidrios Dokumento kopijos, taip pat ir ankstesnių versijų, kuriomis buvo pagrįstas Dokumentas, tinklo nuorodų vietas. Šios nuorodos gali būti įdėtos į skyrių „Istorija”. Galite nepateikti tinklo vietos nuorodos kūriniui, kuris buvo išleistas ne mažiau kaip prieš ketverius metus iki paties Dokumento, arba jei pirminės versijos, į kurią daroma nuoroda, leidėjas davė tam leidimą.
• K. Bet kuriame skyriuje, pavadintame „Padėkos” arba „Dedikacijos”, išsaugokite skyriaus pavadinimą ir visą jame pateiktų padėkų ir (arba) dedikacijų turinį.
• L. Išsaugokite visus Dokumento Nekintamus skyrius, nekeisdami jų teksto ir pavadinimų. Numeracija ar jų atitikmenys nelaikomi skyrių pavadinimų dalimi.
• M. Ištrinkite skyrių „Patvirtinimai”. Toks skyrius negali būti įtrauktas į Modifikuotą versiją.
• N. Nepervadinkite jokio esamo skyriaus į skyrių „Patvirtinimai” ar nepadarykite, kad pavadinimas konfliktuotų su Nekintamo skyriaus pavadinimu.
• O. Išsaugokite nepakeistus visus pranešimus apie garantijų netaikymą.

Jei į Modifikuotą versiją įtraukiami nauji pirmosios dalies skyriai arba priedai, kurie laikomi Antriniais skyriais ir kuriuose nėra iš Dokumento nukopijuoto turinio, galite savo nuožiūra kai kuriuos arba visus šiuos skyrius nurodyti kaip nekintamus. Norėdami tai padaryti, įtraukite jų pavadinimus į Modifikuotos versijos licencijos pranešime pateiktą Nekintamų skyrių sąrašą. Šie pavadinimai turi skirtis nuo visų kitų skyrių pavadinimų.

Galite pridėti skyrių pavadinimu „Patvirtinimai”, jei jame bus tik įvairių šalių patvirtinimai apie jūsų Modifikuotą versiją, pavyzdžiui, pareiškimai apie ekspertinį vertinimą arba apie tai, kad organizacija patvirtino tekstą kaip standarto autoritetingą aprašymą.

Modifikuotos versijos Viršelio tekstų sąrašo pabaigoje galite įrašyti ne ilgesnę kaip penkių žodžių ištrauką kaip priekinio viršelio tekstą ir ne ilgesnę kaip 25 žodžių ištrauką kaip galinio viršelio tekstą. Vienas subjektas pats (arba pagal jo sudarytus susitarimus) gali pridėti tik vieną priekinio viršelio teksto ištrauką ir vieną galinio viršelio teksto ištrauką. Jei Dokumente jau yra to paties viršelio tekstas, kurį anksčiau pridėjote jūs arba pagal susitarimą tas pats subjektas, kurio vardu veikiate, negalite pridėti kito, tačiau galite pakeisti senąjį, gavę aiškų leidimą iš ankstesnio leidėjo, kuris pridėjo senąjį tekstą.

Dokumento autorius (-iai) ir leidėjas (-ai) pagal šią Licenciją nesuteikia leidimo naudoti jų vardus viešai reklamuojant bet kurią Modifikuotą versiją.

5. DOKUMENTŲ SUJUNGIMAS

Dokumentą galite sujungti su kitais dokumentais, išleistais pagal šią Licenciją, laikydamiesi 4 skyriuje nustatytų sąlygų, taikomų Modifikuotoms versijoms, su sąlyga, kad į šį sujungimą įtrauksite nepakeistus visus pirminių dokumentų Nekintamus skyrius ir visus juos išvardysite kaip savo sujungto kūrinio Nekintamus skyrius licencijos pranešime, taip pat išsaugosite visus jų pranešimus apie garantijos netaikymą.

Jungtiniame kūrinyje turi būti tik viena šios Licencijos kopija, o keli vienodi Nekintami skyriai gali būti pakeisti viena jų kopija. Jei yra keli Nekintami skyriai tuo pačiu pavadinimu, bet skirtingo turinio, kiekvieną tokio skyriaus pavadinimą padarykite unikalų, skliausteliuose jo pabaigoje įrašydami pirminio to skyriaus autoriaus ar leidėjo vardą, jei jis žinomas, arba unikalų numerį. Taip pat pakoreguokite skyrių pavadinimus jungtinio kūrinio licencijos pranešime pateiktame Nekintamų skyrių sąraše.

Jungdami turite sujungti visus skyrius, pavadintus „Istorija”, esančius įvairiuose pirminiuose dokumentuose, padarydami vieną skyrių pavadinimu „Istorija”; taip pat turite sujungti į vieną visus skyrius, pavadintus „Padėkos”, ir visus skyrius, pavadintus „Dedikacijos”. Turite ištrinti visus skyrius, pavadintus „Patvirtinimai”.

6. DOKUMENTŲ RINKINIAI

Jūs galite sudaryti rinkinį, kurį sudarytų Dokumentas ir kiti pagal šią Licenciją išleisti dokumentai, o atskiras jų Licencijos kopijas, esančias įvairiuose dokumentuose, pakeisti viena į rinkinį įtraukta Licencijos kopija, jei visais kitais atžvilgiais laikysitės Licencijos sąlygų dėl pažodinio kiekvieno Dokumento kopijavimo.

Iš tokio rinkinio galite išimti vieną dokumentą ir platinti jį atskirai pagal šią Licenciją su sąlyga, kad į atskirtą dokumentą įterpsite šios Licencijos kopiją ir visais kitais atžvilgiais laikysitės šios Licencijos sąlygų, susijusių su pažodiniu to dokumento kopijavimu.

7. KOMPILIACIJA SU NEPRIKLAUSOMAIS KŪRINIAIS

Dokumento ar jo išvestinių kūrinių patalpinimas su kitais atskirais ir nepriklausomais dokumentais ar kūriniais saugojimo ar platinimo laikmenoje vadinamas „kompiliacija”, jei dėl kompiliacijos atsiradusios autorių teisės nėra naudojamos siekiant apriboti kompiliacijos naudotojų teisių daugiau, nei leidžia atskiri kūriniai. Kai Dokumentas yra įtrauktas į rinkinį, ši Licencija netaikoma kitiems rinkinyje esantiems kūriniams, kurie nėra išvestiniai iš Dokumento kūriniai.

Jei šioms Dokumento kopijoms taikomas 3 skyriuje nurodytas viršelio teksto reikalavimas, tuomet, jei Dokumentas sudaro mažiau nei pusę viso rinkinio, Dokumento viršelio tekstai gali būti pateikiami ant viršelių, kurie yra ant rinkinyje esančio Dokumento, arba ant elektroninių viršelių atitikmenų, jei Dokumentas yra elektroninės formos. Priešingu atveju jie turi būti spausdinami ant spausdintinių viršelių, kurie yra ant visos visumos.

8. VERTIMAS

Dokumento vertimas laikomas tam tikra jo modifikacija, todėl Dokumento vertimus galite platinti pagal 4 skyriaus nuostatas. Keičiant Nekintamus skyrius vertimais, reikalingas specialus jų autorių teisių turėtojų leidimas, tačiau galite įtraukti kai kurių arba visų Nekintamų skyrių vertimus kartu su originaliomis šių Nekintamų skyrių versijomis. Galite įtraukti šios Licencijos ir visų Dokumente esančių licencijos pranešimų bei visų pranešimų apie garantijų netaikymą vertimus, jei taip pat turite įtraukti originalią šios Licencijos versiją anglų kalba ir originalias tokių pranešimų bei informaciją apie garantijų netaikymą versijas. Jei nesutampa vertimas ir originali šios Licencijos versija arba pranešimų ar informacijos apie garantijų netaikymą versija, pirmenybė teikiama originaliai versijai.

Jei Dokumento skyrius yra pavadintas „Padėkos”, „Dedikacijos” arba „Istorija”, tai remiantis reikalavimu (4 skyrius) dėl jo pavadinimo išsaugojimo (1 skyrius) paprastai reikia pakeisti tikrąjį pavadinimą.

9. NUTRAUKIMAS

Jūs negalite kopijuoti, modifikuoti, sublicencijuoti ar platinti Dokumento kitaip, nei kad yra leidžiama pagal šią Licenciją. Bet koks bandymas kitaip kopijuoti, modifikuoti, sublicencijuoti ar platinti Dokumentą yra negaliojantis ir automatiškai panaikina jūsų teises pagal šią Licenciją.

Tačiau jei nutraukiate šios Licencijos visus pažeidimus, konkretaus autorių teisių turėtojo suteikta licencija atstatoma (a) laikinai, nebent autorių teisių turėtojas aiškiai ir galutinai nutraukia jūsų licencijos galiojimą, ir (b) visam laikui, jei autorių teisių turėtojas nepraneša jums apie pažeidimą bet kokiu priimtinu būdu per 60 dienų po pažeidimo nutraukimo.

Be to, konkretaus autorių teisių turėtojo licencija atkuriama visam laikui, jei autorių teisių turėtojas tam tikromis pagrįstomis priemonėmis jums praneša apie pažeidimą, ir jei tai yra pirmas kartas, kai iš to autorių teisių turėtojo gaunate pranešimą apie šios Licencijos pažeidimą dėl bet kurio jo kūrinio, ir jei pažeidimą pašalinate per 30 dienų nuo pranešimo gavimo.

Jūsų teisių nutraukimas pagal šį skyrių nepanaikina šalių, kurios gavo iš jūsų kopijas ar teises pagal šią Licenciją, turimų licencijų. Jei jūsų teisės buvo panaikintos ir nebuvo atkurtos visam laikui, tai kai kurios ar visos tos pačios medžiagos kopijos gavimas per naują nesuteikia jums jokių teisių ją naudotis.

10. BŪSIMI ŠIOS LICENCIJOS PAKEITIMAI

Free Software Foundation gali paskelbti naujas, pataisytas GNU laisvosios dokumentacijos licencijos versijas. Tokios naujos versijos savo esme bus panašios į šią versiją, bet gali skirtis detalėmis, kad būtų sprendžiamos naujos problemos ar aktualūs klausimai. Žr. https://www.gnu.org/licenses/.

Kiekvienai Licencijos versijai suteikiamas atskiras versijos numeris. Jei Dokumente nurodyta, kad jam taikoma tam tikra numeruota šios Licencijos versija „arba bet kuri vėlesnė versija”, jūs turite galimybę laikytis tos nurodytos versijos arba bet kurios vėlesnės versijos, kurią paskelbė (ne kaip projektą) Free Software Foundation, sąlygų. Jei Dokumente nenurodytas šios Licencijos versijos numeris, galite pasirinkti bet kurią Free Software Foundation kada nors paskelbtą versiją (ne kaip projektą). Jei Dokumente nurodyta, kad įgaliotasis asmuo gali nuspręsti, kokias būsimas šios Licencijos versijas galima naudoti, viešas to įgaliotojo asmens pareiškimas apie pritarimą tam tikrai versijai visam laikui suteikia jums teisę pasirinkti tą Dokumento versiją.

11. PERLICENCIJAVIMAS

„Sutelktinio bendraautorių bendradarbiavimo svetainė” (arba „MMC svetainė”) – tai bet kuris pasaulinio žiniatinklio serveris, kuriame skelbiami autorių teisėmis saugomi kūriniai ir kuriame taip pat sudaromos aiškios sąlygos bet kam redaguoti tuos kūrinius. Tokio serverio pavyzdys yra vieša wiki, kurią gali redaguoti bet kas. Svetainėje esantis „sutelktinis bendraautorių bendradarbiavimas” (arba „MMC”) – tai bet koks tokiu būdu MMC svetainėje paskelbtų autorių teisėmis saugomų kūrinių rinkinys.

„CC-BY-SA” – „Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0” licencija, kurią paskelbė Creative Commons Corporation, pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinė buveinė yra San Franciske, Kalifornijoje, taip pat tos pačios organizacijos paskelbtos būsimos šios copyleft tipo licencijos versijos.

„Įtraukti” reiškia paskelbti arba perspausdinti visą dokumentą arba jo dalį kaip kito dokumento dalį.
MMC yra tinkamas perlicencijuoti, jei jis licencijuojamas pagal šią Licenciją ir jei visi kūriniai, kurie pirmą kartą buvo paskelbti pagal šią Licenciją kur nors kitur, išskyrus šį MMC, ir vėliau visiškai ar iš dalies įtraukti į MMC (1) neturėjo Viršelio tekstų ar Nekintamų skyrių ir (2) tokiu būdu buvo įtraukti iki 2008 m. lapkričio 1 d.

MMC svetainės operatorius bet kuriuo metu iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. toje pačioje svetainėje gali pakartotinai paskelbti svetainėje esantį MMC pagal CC-BY-SA, jei MMC tinkamas perlicencijavimui.

PRIEDAS: kaip naudoti šią Licenciją jūsų dokumentams

Norėdami naudoti šią Licenciją savo sukurtame dokumente, į dokumentą įtraukite Licencijos kopiją ir iškart po titulinio puslapio įrašykite šiuos autorių teisių ir licencijos pranešimus:

Copyright (C) METAI JŪSŲ VARDAS, PAVARDĖ (AR PAVADINIMAS juridinio asmens atveju).
Leidžiama kopijuoti, platinti ir (arba) modifikuoti šį dokumentą pagal GNU laisvosios dokumentacijos licencijos 1.3 versijos arba bet kurios vėlesnės Free Software Foundation paskelbtos versijos sąlygas; be jokių Nekintamų skyrių, be priekinio viršelio tekstų ir be galinio viršelio tekstų. Licencijos kopija pateikiama skyriuje "GNU laisvosios dokumentacijos licencija".

Jei turite Nekintamų, priekinio viršelio tekstų ir galinio viršelio tekstų, tai pakeiskite eilutę „su … tekstais” šia eilute:

su šiais Nekintamais skyriais: SĄRAŠAS JŲ PAVADINIMŲ, su šiais priekinio viršelio tekstais: SĄRAŠAS, su šiais galinio viršelio tekstais: SĄRAŠAS.

Jei turite Nekintamus skyrius be Viršelio tekstų arba kokį nors kitą šių trijų variantų derinį, sujunkite šias dvi alternatyvas, kad tiktų jūsų situacijai.

Jei jūsų dokumente yra netrivialių programos kodo pavyzdžių, rekomenduojame juos lygiagrečiai paskelbti pagal pasirinktą laisvosios programinės įrangos licenciją, pavyzdžiui, GNU bendroji vieša licencija, kad juos būtų galima panaudoti laisvojoje programinėje įrangoje.