This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Lithuanian language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL—only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Lithuanian language speakers understand the GNU LGPL better.

Tai yra neoficialus GNU Lesser General Public License vertimas į lietuvių kalbą. Free Software Foundation nėra jo skelbėja. Vertime nėra paskelbtos platinimo teisinės sąlygos kompiuterinėms programoms, kurioms taikoma GNU LGPL. Tik angliškame GNU LGPL tekste tokios sąlygos yra nustatytos. Tačiau tikimės, kad šis vertimas padės kalbantiems lietuvių kalba geriau suprasti GNU LGPL.

Į lietuvių k. išvertė advokatas Paulius Galubickas, 2021-07-24

GNU LGPL angliškas tekstas pasiekiamas <https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html>

 

 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Versija Nr. 3, 2007 m. birželio 29 d.

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Šios licencijos tekstą leidžiama kopijuoti ir platinti, tačiau jį keisti draudžiama.

Į šią GNU Lesser General Public License yra įtrauktos GNU General Public License versijos Nr. 3 sąlygos, kurios yra papildytos žemiau nurodytais papildomais leidimais.

0. Papildomi apibrėžimai.

Kaip minėta „ši licencija“ reiškia GNU General Public License versiją Nr. 3, o „GNU GPL“ reiškia GNU General Public License versiją Nr. 3.

„Biblioteka “ reiškia saugomą kūrinį, kuriam taikoma ši licencija, ir kuris nėra aplikacija ar sukomplektuotas kūrinys, kaip apibrėžiama žemiau.

„Aplikacija“ yra bet koks kūrinys, kuris naudoja bibliotekos sąsają, bet kuris pats nėra išvestinis iš bibliotekos. Subklasės sukūrimas iš bibliotekoje esančios klasės suprantamas kaip naudojimasis bibliotekos sąsaja.

„Sukomplektuotas kūrinys“ reiškia kūrinį, skurtą sudedant arba sujungiant aplikaciją su biblioteka. Konkreti bibliotekos versija, panaudota sukomplektuoto kūrinio sukūrime, vadinama „susieta versija“.

Sukomplektuoto kūrinio „susijusio išeities kodo minimumas“ reiškia sukomplektuoto kūrinio susijusį išeities kodą, į kurį neįeina išeities kodas sukomplektuoto kūrinio dalių, kurios, vertinant jas atskirai, remiasi aplikacija, bet ne susieta versija.

Sukomplektuoto kūrinio „susijęs aplikacijos kodas“ reiškia aplikacijos objektinį kodą ir/ar išeities kodą, įskaitant duomenis ir pagalbines programas, reikalingas aplikacijos atkūrimui iš sukomplektuoto kūrinio, bet tai neapima sukomplektuoto kūrinio sisteminių bibliotekų.

1. GNU GPL 3 straipsnio išimtis.

Jūs galite saugomą kūrinį perduoti pagal šios licencijos 3-4 straipsnius, nesilaikydamas GNU GPL 3 straipsnio reikalavimų.

2. Modifikuotos versijos perdavimas.

Jei jūs modifikuojate bibliotekos kopiją ir jūsų modifikacijose per atitinkamą funkcionalumą (angl. facility) kreipiamasi į funkciją ar į duomenis, gaunamus iš aplikacijos, naudojančios tą funkcionalumą (tokiu kreipimuisi nelaikomas argumento perdavimas aktyvuojant funkcionalumą), tai tuomet jūs galite perduoti modifikuotos versijos kopija:

 • a) pagal šią licenciją, jei sąžiningai siekiate užtikrinti, kad tuo atveju, kai aplikacija negrąžina atsakymo iš funkcijos ar duomenų, funkcionalumas toliau veiks, o jo tikslo bet kuri prasminga dalis toliau funkcionuos, arba
 • b) pagal GNU GPL be jokių šiai kopijai taikomų šios licencijos papildomų leidimų.

3. Objektinis kodas, kuriame yra turinio iš bibliotekos aprašomųjų failų (angl. header files).

Aplikacijos objektiniame kode gali būti turinio iš bibliotekos dalimi esančio aprašomojo failo (angl. header files). Jūs galite perduoti tokį objektinį kodą pagal jūsų pasirinktas sąlygas, su sąlyga, kad tuo atveju, kai į jį įdėtas turinys nėra tik skaitmeniniai parametrai, duomenų struktūros aprašymai ar atributai arba ne daugiau nei 10 eilučių sudarantys maži makrosai, funkcijos ar šablonai, jūs užtikrinsite abi šias sąlygas:

 • a) kad su kiekviena objektinio kodo kopija būtų pateiktas aiškus pranešimas, kuriame būtų nurodyta, kad jame yra naudojama biblioteka ir kad jai ir jos naudojimui taikoma ši licencija.
 • b) kad kartu su objektiniu kodu būtų pateiktos GNU GPL ir šios licencijos dokumentų kopijos.

4. Sukomplektuoti kūriniai.

Jūs galite perduoti sukomplektuotą kūrinį pagal jūsų pasirinktas sąlygas, jei jomis nėra apribojamos galimybės modifikuoti jokių sukomplektuotame kūrinyje esančios bibliotekos dalių ir nėra apribojamas tokių modifikacijų dekompiliavimas vadinamojo debuginimo tikslais, ir jei jūs taip pat užtikrinsite visas šias sąlygas:

 • a) kad su kiekviena sukomplektuoto kūrinio kopiją būtų pateiktas aiškus pranešimas, kuriame būtų nurodyta, kad jame yra naudojama biblioteka ir kad jai ir jos naudojimui taikoma ši licencija.
 • b) kad kartu su sukomplektuotu kūriniu būtų pateiktos GNU GPL ir šios licencijos dokumentų kopijos.
 • c) kad veikimo metu sukomplektuoto kūrinio rodomame pranešime apie autorių teises būtų pateiktas bibliotekos autorių teisių pranešimas ir taip pat nuoroda naudotojams į GNU GPL ir šios licencijos dokumentų kopijas.
 • d) kad būtų įvykdyta viena iš šių sąlygų:

–    0) pagal šią licenciją būtų perduotas susijusio išeities kodo minimumas ir kad susijęs aplikacijos kodas būtų perduotas tokioje formoje, kuri būtų tinkama, o jos susijusios sąlygos nedraustų naudotojui per naują sukomplektuoti ar sujungti aplikaciją su susietos versijos modifikuota versija, siekiant padaryti modifikuotą sukomplektuotą kūrinį tokiu būdu, kaip nurodyta GNU GPL 6 straipsnyje dėl susijusio išeities kodo perdavimo.

–    1) būtų naudojamas tinkamas bendrosios bibliotekos (angl. shared library) mechanizmas. Tinkamu mechanizmu laikomas toks, kuris (a) veikimo metu naudoja biblioteką, jau esančią naudotojo kompiuterinėje sistemoje arba (b) tinkamai veiks su modifikuota bibliotekos versija, kuri per sąsaja gali būti suderinama su susieta versija.

 • e) kad būtų pateikta informacija apie instaliavimą, bet tik tada, kai tokios informacijos pateikimas būtų privalomas pagal GNU GPL 6 straipsnį, ir tik tiek, kiek jos reikia, siekiant instaliuoti ir paleisti veikti sukomplektuoto kūrinio modifikuotą versiją, kuri yra padaryta per naują sukomplektuojant ar sujungiant aplikaciją su susietos versijos modifikuota versija. Jei pasirenkate vadovautis 4 straipsnio d punkto 1 papunkčiu, tai informaciją apie instaliavimą turite pateikti taip, kaip nurodyta GNU GPL 6 straipsnyje dėl susijusio išeities kodo perdavimo.

5. Bibliotekų sukomplektavimas.

Jūs galite sudėti į vieną biblioteką vieną šalia kito bibliotekos funkcionalumus (angl. facilities), kurie yra biblioteka besiremiantys kūriniai, kartu su kitais bibliotekos funkcionalumais, kurie nėra aplikacijos ir kuriems nėra taikoma ši licencija, o taip sukomplektuotą biblioteką galite perduoti pagal jūsų pasirinktas sąlygas, jei jūs užtikrinsite abi šias sąlygas:

 • a) kad prie sukomplektuotos bibliotekos būtų pateikta to pačio, biblioteka besiremiančio, kūrinio kopija, kur nebūtų jokių kitų pagal šią licenciją perduodamos bibliotekos funkcionalumų.
 • b) kad su sukomplektuota biblioteka būtų pateiktas aiškus pranešimas, kuriame būtų nurodyta, kad dalis jos yra laikytina kūriniu, besiremiančiu biblioteka, ir paaiškinta, kur galima rasti pridėtą tą patį kūrinį nesukomplektuotoje formoje.

6. GNU Lesser General Public License versijų peržiūra.

Free Software Foundation kartas nuo karto gali paskelbti pakeistą ar naują GNU Lesser General Public License versiją. Tokios naujos versijos savo dvasia bus panašios į esamą versiją, tačiau jose, siekiant atsižvelgti į naujas problemas ar susirūpinimus, gali skirtis kai kurios detalės.

Kiekviena versija turi savo atskirą numerį. Jei jūsų gautoje bibliotekoje nurodoma, kad jai taikoma GNU Lesser General Public License tam tikra numeruota versija „arba bet kuri vėlesnė versija“, tai jūs turite teisę pasirinkti arba laikytis konkrečios numeruotos licencijos, arba bet kurios vėlesnės versijos, kurią paskelbs Free Software Foundation. Jei jūsų gautoje bibliotekoje nėra nurodytas GNU Lesser General Public License versijos numeris, jūs galite pasirinkti bet kurią GNU Lesser General Public License versiją, kurią kada nors paskelbė Free Software Foundation.

Jei jūsų gautoje bibliotekoje nurodoma, kad įgaliotas asmuo turi teisę nuspręsti, kuri būsima GNU Lesser General Public License versija bus naudojama, tai įgaliotinio viešas pranešimas apie konkrečios versijos nustatymą reikš, kad jums suteikiama nuolatinė teisė naudoti tą versiją bibliotekai.