Tai yra neoficialūs MIT ir BSD-3-Clause licencijų vertimai į lietuvių k. Esant neatitikimų tarp licencijos tekstų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė visada teikiama tekstui anglų k. Oficialios licencijavimo sąlygos yra pateikiamos tik angliškame licencijos tekste.

Į lietuvių k. išvertė advokatas Paulius Galubickas, 2021-07-29.

———————————————————————————-

MIT licencijos tekstas lietuvių k.:

Licencijos teksto pradžia:

Copyright <METAI> <TURTINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS>

Šiuo bet kuriam asmeniui, įgyjančiam kompiuterinės programos kopiją ir susijusius dokumentacijos failus (toliau – kompiuterinė programa), suteikiamas nemokamas leidimas disponuoti kompiuterine programa be jokių apribojimų, įskaitant suteikiama neribota teisė kompiuterinės programos kopijas naudoti, kopijuoti, modifikuoti, sujungti, paskelbti, platinti, sublicencijuoti ir/ar parduoti, taip pat leisti tai daryti kitiems asmenims, kuriems pateikiama kompiuterinė programa, jei laikomasi šių sąlygų:

Aukščiau nurodytas autorių teisių pranešimas ir šio leidimo pranešimas privalo būti įtraukti į visas kompiuterinės programos kopijas ar reikšmingas jos dalis.

KOMPIUTERINĖ PROGRAMA PATEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA, BE JOKIŲ IŠREIKŠTINIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, BE GARANTIJŲ DĖL TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO KOKIAM NORS KONKREČIAM TIKSLUI AR KAD NĖRA PAŽEIDŽIAMOS KOKIOS NORS TEISĖS. JOKIAIS ATVEJAIS AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NEATSAKO UŽ REIKALAVIMUS IR NUOSTOLIUS, IR NEPRISIIMA JOKIOS KITOS ATSAKOMYBĖS, NEI UŽ VEIKSMUS, NEI SUTARTINĖS, NEI DELIKTINĖS, NEI JOKIOS KITOS ATSAKOMYBĖS, KURI GALĖTŲ KILTI AR BŪTI SUSIJUSI SU KOMPIUTERINE PROGRAMA, JOS NAUDOJIMU AR KITOKIU DISPONAVIMU JA.

Licencijos teksto pabaiga.

———————————————————————————-

 BSD-3-Clause licencijos tekstas lietuvių k.:

Copyright <METAI> <TURTINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS>

Modifikuoto ar nemodifikuoto išeities kodo ir binarinio kodo kopijavimas ir naudojimas leidžiamas, jei yra laikomasi šių sąlygų:

  1. Platinamose išeities kodo kopijose turi būti pateikiamas aukščiau nurodytas autorių teisių pranešimas, šis sąlygų sąrašas ir žemiau nurodyta išlyga.
  2. Platinamos binarinio kodo kopijos turi pateikti aukščiau nurodytą autorių teisių pranešimą, šį sąlygų sąrašą ir žemiau nurodytą išlygą dokumentacijoje ir/ar kitoje medžiagoje, kuri pateikiama kartu su distribucija.
  3. Nei autorių teisių turėtojų, nei bendraautorių vardai, pavardės ar pavadinimai negali būti naudojami, siekiant rekomenduoti ar reklamuoti iš kompiuterinės programos išvestinius produktus, neturint tam specifinio, išankstinio, rašytinio leidimo.

ŠI KOMPIUTERINĖ PROGRAMA AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ IR BENDRAAUTORIŲ YRA SUTEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA, IR JAI NĖRA SUTEIKIAMOS JOKIOS IŠREIKŠTINĖS AR NUMANOMOS GARANTIJOS DĖL JOS TINKAMUMO PREKYBAI IR KOKIAM NORS KONKREČIAM TIKSLUI. JOKIAIS ATVEJAIS AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS AR BENDRAAUTORIAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, BAUDINIUS AR BET KOKIUS KITUS ATSIRASTI GALINČIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, NEATSAKO UŽ PAKAITINIŲ PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMĄ, UŽ NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS, UŽ DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMĄ, UŽ VEIKLOS SUTRIKDYMĄ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAS TAI SĄLYGOJO, IR NEATSIŽVELGIANT Į JOKIAS ATSAKOMYBĖS TEISINES TEORIJAS, AR JOS BŪTŲ SUSIJUSIOS SU SUTARTINE, GRIEŽTĄJA AR DELIKTINE ATSAKOMYBE, ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ AR KITKĄ, IR KURI KILTŲ DĖL BET KOKIO NAUDOJIMOSI ŠIĄ KOMPIUTERINE PROGRAMA, NEATSIŽVELGIANT NET IR Į TAI, KAD APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO TIKIMYBĘ BUVO INFORMUOTA.