Tai yra neoficialus Mozilla Public License Version 2.0 (MPL-2.0) vertimas į lietuvių k. Esant neatitikimų tarp licencijos tekstų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė visada teikiama tekstui anglų k. Oficialios licencijavimo sąlygos yra pateikiamos tik angliškame Mozilla Public License versijos Nr. 2.0 tekste.

Į lietuvių k. išvertė advokatas Paulius Galubickas, 2021-08-05.

 

Mozilla Public License versija Nr. 2.0

 1. Apibrėžimai

1.1. “Bendraautorius”

reiškia kiekvieną fizinį ar juridinį asmenį, kuris Saugomą kompiuterinę programą sukuria, prisideda prie jos sukūrimo ar yra jos savininku.

1.2. “Bendraautoriaus versija”

reiškia sujungimą Bendraautoriaus naudojamų kitų asmenų Indėlių, jei jie naudojami, su Bendraautoriaus sukurtu Indėliu.

1.3. “Indėlis”

reiškia konkretaus Bendraautoriaus sukurtą Saugomą kompiuterinę programą.

1.4. “Saugoma kompiuterinė programa”

reiškia Išeities kodo formą, kuriame yra pradinio Bendraautoriaus įdėtas Priede Nr. 1 pateikiamas pranešimas, taip pat tokios Išeities kodo formos Paleidžiamoji (angl. executable) kodo forma ir tokio Išeities kodo formos modifikacijos, įskaitant kiekvienu atveju jų sudėtinės dalys.

1.5. “Prieštarauja Antrinėms licencijoms”

reiškia

a. kad pradinis Bendraautorius į Saugomą kompiuterinę programą įdėjo Priede B nurodytą pranešimą, arba

b. kad Saugoma kompiuterinė programa buvo padaryta prieinama ir licencijuojama pagal Licencijos versijos Nr. 1.1 arba ankstesnės versijos sąlygas, bet ne pagal Antrinės licencijos sąlygas.

1.6. “Paleidžiamoji kodo forma”

reiškia bet kokią kūrinio formą, kuri nėra Išeities kodo forma.

1.7. “Didesnis kūrinys”

reiškia kūrinį, kuris yra sudarytas iš Saugomos kompiuterinės programos ir kitos medžiagos, esančios faile ar failuose ir nepriklausančios Saugomai kompiuterinei programai.

1.8. “Licencija”

reiškia šį dokumentą.

1.9. “Licencijuojama”

reiškia turėti teisę maksimaliai galima apimtimi suteikti bet kurią arba visas pagal šią Licenciją perduotas teises, nesvarbu ar jos būtų įgytos nuo pat pradžių ar vėliau.

1.10. “Modifikacijos”

reiškia vieną iš šių:

a. bet kurį Išeities kodo formos failą, kuris atsirado dėl Saugomos kompiuterinės programos turinio modifikavimo ar ką nors ištrynus iš Saugomos kompiuterinės programos turinio, ar ką nors pridėjus prie jo; arba

b. Išeities kodo formoje esantį bet kokį naują failą, kuriame yra Saugoma kompiuterinė programa.

1.11. Bendraautoriaus “Patento apibrėžties punktai”

reiškia bet kuriuos patento apibrėžties punktus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, punktus, susijusius su metodais, procesais ir įrenginiais, esančius tokio Bendraautoriaus Licencijuojamame bet kuriame patente, jei nesuteikus tokios Licencijos jo Indėlių arba jo Bendraautoriaus versijos darymas, naudojimas, pardavimas, siūlymas parduoti, padarymas, importavimas ar perdavimas pažeistų tokį patentą.

1.12. “Antrinė licencija”

reiškia arba GNU General Public License versiją Nr. 2.0, arba GNU Lesser General Public License versiją Nr. 2.1, arba GNU Affero General Public License versiją Nr. 3.0, arba bet kurią kitą vėlesnę paminėtų licencijų versiją.

1.13. “Išeities kodo forma”

reiškia tokią kūrinio formą, kuri reikalinga modifikacijų padarymui.

1.14. “Jūs” (arba “Jūsų”)

reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuris naudojasi pagal šią Licenciją suteikiamomis teisėmis. Juridinių asmenų atveju, “Jūs” apima bet kurį asmenį, kuris Jus kontroliuoja, yra Jūsų kontroliuojamas arba kurie bendrai yra Jūsų kontroliuojami. Apibrėžimo tikslu “kontroliuoti” reiškia (a) galėjimą tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoti juridinio asmens valdymą, tiek sutarties pagalba, tiek kitais būdais, arba (b) daugiau nei 50% (penkiasdešimt procentų) akcijų nuosavybės teisės turėjimą ar buvimą tokio juridinio asmens naudos gavėju.

2. Pagal Licenciją suteikiamos teisės ir jos sąlygos

2.1. Suteikiamos teisės

Kiekvienas Bendraautorius šiuo Jums suteikia visame pasaulyje galiojančią, jokiais autoriniais mokesčiais neapmokestinamą, neišimtinę licenciją, kuri:

a. tokio Bendraautoriaus yra Licencijuojamą pagal intelektinės nuosavybės teisę, kuri nėra susijusi su patentų ar prekių ženklų teise, ir suteikiančią teisę naudoti, kopijuoti, padaryti prieinamą,  modifikuoti, parodyti, atlikti, platinti, ar kitaip panaudoti jo Indėlius, tiek nemodifikuotus, tiek su jų Modifikacijomis, tiek esančius Didesnio kūrinio dalimi; ir

b. pagal Bendraautoriaus Patento apibrėžties punktus suteikiančią teisę padaryti, naudoti, parduoti, siūlyti parduoti, būti padarius, importuoti ar kitaip perleisti tiek jo Indėlius, tiek jo Bendraautoriaus versiją.

2.2. Įsigaliojimo data

Pagal 2.1 straipsnį kiekvienam Indėliui suteiktos licencijos įsigalioja nuo tos dienos, kai Bendraautorius pirmą kartą tokį Indėlį išplatina.

2.3. Suteiktų teisių ribos

Pagal 2 straipsnį suteikiamos tik tos licencinės teisės, kurios yra suteikiamos pagal šią Licenciją. Jokios kitos teisės ar licencijos nekyla iš pagal šią Licenciją licencijuojamos ar platinamos Saugomos kompiuterinės programos. Išskyrus tai, kas nustatyta 2.1(b) straipsnyje, Bendraautorius nesuteikia jokios patento licencijos:

a. jokiam Bendraautoriaus iš Saugomos kompiuterinės programos pašalintam kodui; arba

b. dėl pažeidimų, sąlygotų: (i) Jūsų ar kitų trečiųjų šalių atliktų Saugomos kompiuterinės programos modifikacijų arba (ii) jo Indėlių sujungimo su kitomis kompiuterinėmis programomis, išskyrus kai tai yra jo Bendraautoriaus versijos dalis; arba

c. patento apibrėžties punktams, kuriuos pažeistų Saugoma kompiuterinė programa, jei joje nebūtų jo Indėlių.

Ši Licencija nesuteikia jokių teisių į Bendraautorių prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, išskyrus kai tai būtina atitikti 3.4 straipsnyje nustatytus pranešimo reikalavimus.

2.4. Vėlesnės licencijos

Joks Bendraautorius nesuteikia papildomų teisių tuo atveju, jei nuspręstumėte Saugomą kompiuterinę programą platinti pagal vėlesnę šios Licencijas versiją (žr. 10.2 straipsnį) arba pagal Antrinės licencijos sąlygas, kai tai neprieštarauja 3.3 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

2.5. Pareiškimai

Kiekvienas Bendraautorius pareiškia, kad jis mano, jog jo Indėliai yra originalūs kūriniai arba kad jis turi pakankamai teisių, kad galėtų suteikti teises į Indėlius, perduodamus pagal šią Licenciją.

2.6. Teisėtas panaudojimas (angl. Fair Use)

Šia Licencija nesiekiama riboti jokių teisių, kurios Jums suteikiamos pagal taikytiną autorių teisių doktriną, susijusią su teisėtu panaudojimu (angl. fair use), teisėtu disponavimu (angl. fair dealing) ar kitais jų atitikmenimis.

2.7. Sąlygos

3.1, 3.2, 3.3 ir3.4 straipsniuose yra nustatytos sąlygos, kurios galioja pagal 2.1 straipsnį suteiktoms licencinėms teisėms.

3. Atsakomybės

3.1. Išeities kodo formos platinimas

Saugomos kompiuterinės programos platinimas Išeities kodo formoje, įskaitant visas Modifikacijas, kurias Jūs sukuriate ar prie kurių sukūrimo prisidedate, turi būti vykdomas pagal šios Licencijos sąlygas. Jūs privalote informuoti gavėjus, kad Saugomos kompiuterinės programos Išeities kodo formos naudojimas yra reglamentuojamas pagal šios Licencijos sąlygas ir informuoti juos, kaip jie gali gauti šios Licencijos kopiją. Jums neleidžiama pakeisti ar apriboti gavėjų teisių į Išeities kodo formą.

3.2. Paleidžiamosios kodo formos platinimas

Jei Jūs platinate Saugomos kompiuterinės programos paleidžiamąją kodo formą, tai:

a. tokia Saugoma kompiuterinė programa turi būti padaryta prieinama Išeities kodo formoje 3.1 straipsnyje nustatyta tvarka ir Jūs privalote informuoti Paleidžiamosios kodo formos gavėjus apie tai, kaip jie gali operatyviai gauti Išeities kodo formos kopiją įprastomis priemonėmis už mokestį, kuris negali būti didesnis už perdavimo gavėjui kaštus; ir

b. Jūs galite platinti tokią Paleidžiamąją kodo formą pagal šios Licencijos sąlygas arba sublicencijuoti pagal kitas sąlygas, jei tokia Paleidžiamosios kodo formos licencija nėra siekiama riboti arba pakeisti gavėjų teisių, gautų pagal šią Licenciją į Išeities kodo formą.

3.3. Didesnio kūrinio platinimas

Jūs galite sukurti ir platinti Didesnį kūrinį pagal Jūsų pasirinktas sąlygas, jei Jūs laikysitės šios Licencijos reikalavimų, taikomų Saugomai kompiuterinei programai. Jei Didesnis kūrinys susideda iš Saugomos kompiuterinės programos ir kūrinio, kurio naudojimas reglamentuojamas pagal vieną ar daugiau Antrinių licencijų, o Saugoma kompiuterinė programa nėra Prieštaraujanti Antrinėms licencijoms, tai pagal šią Licenciją Jums leidžiama papildomai platinti Saugomą kompiuterinę programą ir pagal tokią(-ias) Antrinę(-es) licenciją(-as) tam, kad Didesnio kūrinio gavėjai savo pasirinkimu galėtų toliau platinti Saugomą kompiuterinę programą pagal šios Licencijos arba pagal tokių Antrinės(-ių) licencijos(-ų) sąlygas.

3.4. Pranešimai

Jums neleidžiama pašalinti ar pakeisti jokios Saugomos kompiuterinės programos Išeities kodo formoje nurodytos licencijos pranešimo esmės, įskaitant autorių teisių pranešimo, pranešimo apie patentus, pranešimo apie garantijos netaikymą ar atsakomybės ribojimą, išskyrus kai to reikia, norint pakeisti licencijos pranešimuose esančius žinomus faktinius netikslumus.

3.5. Papildomų sąlygų taikymas

Jūs galite pasiūlyti suteikti garantiją, techninės priežiūros paslaugas, apsaugą nuo pretenzijų ar prisiimti atsakomybę vienam ar daugiau Saugomos kompiuterinės programos gavėjų ir už tai imti mokestį. Tačiau tai galite daryti tik savo paties vardu, o ne Bendraautorių vardu. Jūs privalote labai aiškiai nurodyti, kad garantija, techninė priežiūra, apsauga nuo pretenzijų ir įsipareigojimas dėl atsakomybės yra siūlomas tik Jūsų vieno ir Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti kiekvieną Bendraautorių nuo bet kokios atsakomybės, kuri jam kiltų dėl Jūsų siūlomų garantijos, techninės priežiūros, apsaugos nuo pretenzijų ir atsakomybės prisiėmimo sąlygų. Jūs galite įtraukti papildomų, specifinei jurisdikcijai būdingų nuostatų apie garantijos netaikymą ir atsakomybės ribojimą.

4. Negalėjimas užtikrinti atitikties dėl įstatymų ar taisyklių reikalavimų

Jei daliai ar visai Saugomai kompiuterinei programai negalite užtikrinti atitikties bet kuriai šios Licencijos sąlygai dėl įstatymo, teismo sprendimo ar taisyklių reikalavimų, tai Jūs turite: (a) laikytis šios Licencijos sąlygų maksimaliai galima apimtimi ir (b) aprašyti ribojimus ir kodą, kuriuos tai paliečia. Toks aprašymas turi būti pateiktas tekstiniame faile, esančiame pagal šią Licenciją Saugomos kompiuterinės programos visose distribucijose. Tiek, kiek to nedraudžia įstatymai ar taisyklės, toks aprašymas turi būti pakankamai detalus, kad įprastų gebėjimų gavėjas jį suprastų.

5. Nutraukimas

5.1. Pagal šią Licenciją suteiktos teisės automatiškai baigia galioti, jei Jūs pažeidžiate bet kurią jos sąlygą. Bet jei Jūs vėl pradedate laikytis Licencijos sąlygų, tai Bendraautoriaus pagal šią Licenciją Jums suteiktų teisių galiojimas vėl atstatomos (a) laikinai, išskyrus kai toks Bendraautorius ir iki tol, kol toks Bendraautorius aiškiai ir galutinai nutraukia Jums suteiktas teises, ir (b) neterminuotam laikotarpiui, jei toks Bendraautorius įprastomis priemonėmis nepraneša Jums apie Licencijos pažeidimą per 60 dienų nuo tada, kai vėl pradėjote laikytis Licencijos sąlygų. Be to, Bendraautoriaus Jums suteiktų teisių galiojimas atstatomas neterminuotam laikotarpiui, jei Bendraautorius įprastomis priemonėmis praneša Jums apie pažeidimą ir jei tai yra pirmas kartas, kai Jūs gaunate pranešimą apie Licencijos pažeidimą iš tokio Bendraautoriaus, ir jei per 30 dienų nuo tokio pranešimo gavimo pradedate vėl laikytis Licencijos sąlygų.

5.2. Jei inicijuojate bylinėjimąsi dėl patento pažeidimo prieš bet kurį asmenį (tai netaikoma teismo sprendimams dėl juridinių faktų pripažinimo ir priešieškiniams) teigdamas, kad Bendraautoriaus versija tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžia bet kurį patentą, tuomet visos Jums bet kurio ir visų Bendraautorių suteiktos teisės pagal šios Licencijos 2.1 straipsnį į Saugomą kompiuterinę programą yra nutraukiamos.

5.3. Tuo atveju, jei įvyksta teisių nutraukimas pagal paminėtus 5.1 ir 5.2 straipsnius, tai visos licencinės sutartys su galutiniais naudotojais, išskyrus distributorius ir perpardavėjus, kurios iki nutraukimo buvo tinkamai Jūsų ar Jūsų distributorių sudarytos ir suteiktos teisės pagal šią Licenciją lieka galioti toliau.

6. Garantijos nesuteikimas

Saugoma kompiuterinė programa pagal šią Licenciją pateikiama “tokia, kokia yra“ pagrindu be jokios garantijos, nei išreikštinės, nei numanomos, nei įstatyminės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nesuteikiama jokia garantija, kad Saugomoje kompiuterinėje programoje nebus jokių defektų, kad ji bus tinkama prekybai, kad ji tiks konkrečiam tikslui ar kad ji nepažeis kitų asmenų teisių. Visa rizika, susijusi su Saugomos kompiuterinės programos kokybe ir veikimu, tenka Jums. Jei bet kuri Saugoma kompiuterinė programa turėtų kokių nors defektų, tai Jums, o ne Bendraautoriams, reikės prisiimti visas išlaidas, kurios bus reikalingos dėl aptarnavimo, taisymo ar koregavimo. Šis garantijos nesuteikimas yra esminė Licencijos sąlyga. Draudžiamas bet koks Saugomos kompiuterinės programos naudojimas pagal šią Licenciją, jei nesutinkama su šia garantijos nesuteikimo sąlyga.

7. Atsakomybės ribojimas

Jokiais atvejais ir nei pagal jokią teisės teoriją, ar ji būtų susijusi su deliktine teise, įskaitant neatsargų elgesį, ar pagal sutartinę teisę, ar pagal ką nors kitką, joks Bendraautorius ir joks kitas asmuo, kuris aukščiau minėtomis sąlygomis platina Saugomą kompiuterinę programą nėra atsakingas prieš Jus už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius ar bet kokius kitus vėliau atsirasti galinčius bet kokio pobūdžio nuostolius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, neatsako už nuostolius dėl negauto pelno, dėl dalykinės reputacijos praradimo, dėl prastovų, dėl kompiuterinės įrangos neveikimo ar neteisingo veikimo, ir neatsako už jokius kitus komercinius nuostolius ar netektis, net ir tais atvejais, kai šalis buvo informuota apie tokių nuostolių atsiradimo galimybę. Šis atsakomybės ribojimas netaikomas atsakomybei dėl gyvybės netekimo ar sveikatos sutrikdymo dėl šalies neatsargumo tiek, kiek pagal taikomą teisę atsakomybės ribojimas tokiais atvejais yra draudžiamas. Kai kuriose jurisdikcijose draudžiama netaikyti ar riboti atsakomybę, kylančią dėl atsitiktinių ar vėliau galinčių atsirasti (angl. consequential) nuostolių, todėl toks atsakomybės ribojimas Jums gali negalioti.

8. Ginčų sprendimas

Bet kokie su Licencija susiję ginčai turi būti nagrinėjami tik teismuose tos jurisdikcijos, kurioje atsakovas turi savo pagrindinę veiklos buveinę ir tokiems ginčams taikoma tos jurisdikcijos teisė, nepaisant joje galiojančių teisės kolizijų taisyklių. Niekas, kas paminėta šiame straipsnyje, negali užkirsti kelio šaliai pateikti priešieškinį ar gynybinį ieškinį.

9. Kitos nuostatos

Ši Licencija yra visa apimanti sutartis dėl sutarties dalyko. Jei kuri nors Licencijos nuostata būtų laikoma negaliojančia, tokia nuostata turi būti pakeista tik tiek, kiek yra būtina, kad ji taptų galiojančia. Bet kokie įstatymai ar taisyklės, numatančios, kad sutarties tekstas turi būti aiškinamas jo rengėjo nenaudai, negali būti naudojama taip, kad Licencija būtų aiškinama Bendraautoriaus nenaudai.

10. Licencijos versijos

10.1. Naujos versijos

Mozilla Foundation yra licencijos prižiūrėtoja. Išskyrus nurodytą 10.3 straipsnyje, niekas kitas, išskyrus licencijos prižiūrėtoją, neturi teisės modifikuoti ar paskelbti naujų Licencijos versijų. Kiekvienai versijai bus suteiktas atskiras versijos numeris.

10.2. Naujų versijų galiojimas

Jūs galite platinti Saugomą kompiuterinę programą pagal sąlygas tos Licencijos versijos, pagal kurią Jūs pats gavote Saugomą kompiuterinę programą, arba pagal sąlygas bet kurios vėlesnės versijos, kuri buvo paskelbta licencijos prižiūrėtojos.

10.3. Modifikuotos versijos

Jei Jūs sukursite kompiuterinę programą, kuriai nebus taikoma ši Licencija ir norėsite jai sukurti naują licenciją, tai galite tam tikslui sukurti ir naudoti šios Licencijos modifikuotą versiją, su sąlyga kad pervadinsite ir pašalinsite visas nuorodas į licencijos prižiūrėtojos pavadinimą, išskyrus tik pranešimą, nurodantį, kad modifikuota licencija skiriasi nuo šios Licencijos.

10.4. Išeities kodo formos, Prieštaraujančios Antrinėms licencijoms, platinimas

Jei nuspręsite pagal šios Licencijos versiją platinti Išeities kodo formą, Prieštaraujančią Antrinėms licencijoms, privalote pateikti šios Licencijos Priede B nurodytą pranešimą.

 

Priedas A – Išeities kodo formos Licencijos pranešimas

Šiai Išeities kodo formai taikoma Mozilla Public License versijos Nr. 2.0 sąlygos. Jei MPL kopija nėra pateikta kartu su šiuo failu, tai Jūs galite ją gauti adresu https://mozilla.org/MPL/2.0/.

Jei nėra galimybės ar nenorima šio pranešimo patalpinti konkrečiame faile, Jūs galite jį patalpinti ten, kur tikėtina, kad gavėjas jo ieškotų, pavyzdžiui atitinkamame kataloge esančiame faile pavadinimu LICENSE.

Jūs galite pridėti papildomus tikslius pranešimus apie autorių teisių turėtojus.

Priedas B – Pranešimas apie “Prieštaravimą Antrinėms licencijoms”

Ši Išeities kodo forma yra „Prieštaraujanti Antrinėms licencijoms“, kaip tai apibrėžta Mozilla Public License versijoje Nr. 2.0.