Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2012 m. metiniame pranešime nurodo savo praktiką, kurioje nurodoma, kad autorių turtinės teisės, kurios gali būti atskiriamos nuo autoriaus asmenybės (perduodamos kitiems subjektams), pasižymi dalumu. Tai reiškia, kad autorių turtinės teisės gali atskirai (savarankiškai viena nuo kitos) dalyvauti civilinėje apyvartoje ir būti komercializuojamos, tačiau negali būti autoriaus perduodamos du kartus (ta pati turtinė teisė, tokia pačia apimtimi), o išimtinės autorių turtinės teisės ar jų dalis gali būti licencijuojamos neribojant licencijų skaičiaus.

Remiantis LAT byloje VšĮ „Ramios bitės“ v. UAB „Baltijos reklamos projektai“ (civ. bylos Nr. 3K-3-610/2012) pateiktu išaiškinimu, kai konkrečioje autorinėje sutartyje, kuria visos ar dalis turtinių autorių teisių gali būti perduodamos arba licencijuojamos, nėra aiškiai suformuluota turtinių teisių perdavimo (t.y. licencijavimo) apimtis, preziumuojama, jog pagal sutartį perduodama (t.y. licencijuojama) tik tiek autorių teisių, kiek jų reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti. Jeigu pagal autorinę sutartį perduotos (t.y. licencijuotos) visos autorių turtinės teisės, laikoma, kad šios teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų.

Be to, buvo išaiškinta, jog kai autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai, laikoma, jog autorinė sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims yra būtini siekiant tikslo, dėl kurio sutartis buvo sudaryta. Tai reiškia, kad, kilus ginčui dėl turtinių teisių perdavimo ar licencijavimo apimties, taikoma siaurinamojo autorinės sutarties aiškinimo taisyklė. Sutartinis visų autorių teisių perdavimas (licencijavimas) yra siaurinamas iki konkrečioje sutartyje nurodytų kūrinio panaudojimo būdų. Kilus neaiškumų dėl sutartimi perduotų (licencijuotų) teisių apimties, vertinama, kad yra perduotas (licencijuota) sutarties tikslui pasiekti reikalingas teisių minimumas.

Dėl šių priežasčių rekomenduotina įmonėms, kuriančioms ir platinančioms savo kompiuterių programas ar įsigyjančioms jų licencijas, licencinėse sutartyse, be kitų svarbių nuostatų, kiek galima aiškiau detalizuoti, kokias naudojimo teises įgyja programų naudotojai, kokie yra licencinės sutarties tikslai bei programos naudojimo būdai.